Комунальний заклад освіти НВК № 70

 ----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання


Виховна робота


   

Допомогти дитині знайти свій ключ до успіху - основне завдання кожного педагога.

Гармонійний розвиток особистості підлітка вимагає реалізації таких завдань:

  • формування соціально значущих цінностей особистості;
  • розвиток пізнавальних, творчих, організаторських і комунікативних здібностей;
  • створення умов для самопізнання, самовизначення та самореалізації особистості підлітка;
  • стимулювання прагнення кожного учня до самоосвіти та самовдосконалення;
  • виховання громадянських якостей особистості.

 

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту НВК № 70.

                              

Педагогічний колектив, адміністрація школи працюють   над впровадженням інноваційних технологій виховання підростаючого покоління, які  сприяють саморозвиткові творчої особистості учнів.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

                              

Виховна система школи – це спосіб життя учнівського колективу, всі сторони якого підлягають певним цілям і забезпечують у процесі свого функціонування досягнення заданого результату – певних меж розвитку й моральних якостей особистості.

Системоутворюючим фактором, який визначає і цементує виховну систему школи, є конкретизовані цілі й завдання. З ними узгоджуються дії вчителів і учнів, зміст, методи, організація виховної роботи й інші її компоненти. Саме єдність, наступність, взаємозв’язок усіх компонентів і складають систему, яка забезпечує розвиток певних людських якостей, поглядів і переконань особистості.

 

Система виховної роботи передбачає:

- планування позаурочної – виховної роботи з учнівським колективом;

- організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

- розвиток учнівського самоврядування;

- співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед учнів;

- активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

- розвиток творчих здібностей та інтересів учнів у гуртках, секціях.

Система виховної роботи забезпечує:

- умови для розвитку і самовдосконалення особистості;

- розвиток активності учнів у різних видах діяльності;

- згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

- соціальну захищеність і підтримку учнів;

- творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності.

                                    

Виховна система школи базується на принципах, що визначають основні вимоги до процесу виховання особистості учня, до його змісту, організацій, форм, методів та прийомів:

- принцип гуманізації і демократизації виховного процесу,

- принцип зв’язку виховання з реальним життям,

- виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності,

- єдність вимог і поваги до особистості,

- послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Вся виховна робота школи направлена на розв’язання проблеми «Виховання самодостатньої особистості шляхом формування ключових життєвих компетентностей».

Метою виховання є формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал. Виховна мета є спільною для всіх ланок системи виховання та критерієм ефективності виховного процесу.

Зміст виховання – це система загальнокультурних і національних цінностей та сукупність соціально значущих якостей особистості:

- ціннісного ставлення до суспільства та держави;

- ціннісного ставлення до людей;

- ціннісного ставлення до природи;

- ціннісного ставлення до мистецтва;

- ціннісного ставлення до праці;

- ціннісного ставлення до себе.