Звіт керівника закладу

     

Звіт керівника КЗО « НВК №70» ДМР

за 2017-2018 навчальний рік

 

Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму, демократизму незалежно від політичних, громадських і релігійних організацій, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації. КЗО «НВК № 70» є навчально-виховним закладом, що здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує дошкільну, початкову та базову загальну середню освіту.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», чинним законодавством та Статутом навчального закладу. У Статуті визначена мета і завдання діяльності школи, порядок формування та повноваження органів управління навчально-виховним процесом, порядок укомплектування працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-виховного процесу, питання фінансово-господарської діяльності. В навчальному закладі розроблені та затверджені у відповідності до наказу Міносвіти і науки України правила внутрішнього розпорядку. Вони складені та відповідають умовам роботи НВК і чинному трудовому законодавству. Колектив НВК планує свою роботу системно, колегіально, у відповідності зі Статутом. В навчальному закладі існує система планування, яка охоплює всі напрямки роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складено на основі типових навчальних планів.

Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частинами навчального плану.

Мета планування роботи НВК – створення максимальних умов для розумового, фізичного та морального розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської активності.Згідно вимог Міністерства освіти і науки України з питань планування в навчальному закладі складено Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу. Річний план роботи НВК на 2017-2018 навчальний рік складено на основі діагностики, ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий період, рівня знань вихованців школи, з урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази, враховуючи побажання вчителів, батьків та учнів. Наказами по НВК проведена раціональна розстановка кадрів та розподіл обов’язків між адміністрацією. Управлінські рішення, накази та розпорядження органів міської влади реєструються в книзі вхідної документації. Після опрацювання директором розподіляються на різні рівні: заступнику, вчителям, батькам. Збір оперативної інформації за напрямками роботи та основними питаннями функціонування проводиться адміністрацією НВК. Інформація аналізується і своєчасно здійснюються кваліфікаційні дії по попередженню та швидкій ліквідації недоліків.

В педагогічному колективі школи працюють - 22 вчителя, 5 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог. З них:

4 – «вчитель–методист», «вихователь-методист» (Дейдей Т.М., Єрмак О.А., Наказіна Н.І., Мухіна О.Б.);

9 – «старший вчитель» (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В.);

13 – вища категорія (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В., Єрмак О.А., Дейдей Т.М., Карначова І.В., Зубко М.В.);

1 – перша категорія (Шевченко Я.В.);

5 – друга категорія (Мєльнікова Т.В., Ніколенко В.С., Дуванська М.А., Власова Л.К., Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С.);

4 – категорія «спеціаліст» ( Шляхова А.А., Багатикова Т.О., Іванов М.М.);

2 вихователі мають вищу спеціальну освіту (Васюкова Ю.С., Кушпіт В.С.);

3 вихователі мають середню спеціальну освіту (Хаймік О.В., Білохатнюк М.К, Кошак Р.С.).

Навчальний заклад укомплектований на 88 %. Вакансія: вчитель інформатики, вихователь групи продовженого дня, 2 вихователі.

На кінець навчального року в школі навчалося 314 учнів, мережа – 12 класів, що в середньому становить 25 учнів.  На наступний навчальний рік, враховуючи запити батьків, заплановано відкриття 2-х перших класів  з російською та українською мовою навчання. 

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

Курсову перепідготовку пройшли: , Товстолєс Л.В., Одарич Н.Г., Карначова І.В.

Результати атестації:

·                   Підтверджено звання та категорію: Наказіна Н.І., Колесник Р.В., Одарич Н.Г.

·                   Підвищено категорію: Васюкова Ю.С., 

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення установлених психолого-педагогічних цінностей. З метою достатньо ефективного вирішення завдань навчання виховання, впровадження новітніх технологій в розвиток освіти в 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив брав активну участь в проектній, дослідно-експериментальній діяльності, в конкурсах різних рівнів. Організовувались практичні семінари, психологічні тренінги; вчителі та вихователі навчального закладу брали активну участь в методичній роботі міста.

Протягом навчального року велика увага приділялась моніторинговим дослідженням, які проводились з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та визначенням динаміки змін, як відбулися у системі освіти навчального закладу щодо забезпечення наступності викладання предметів в 5 класі.

Виходячи з дослідження, отримано загальні показники успішності учнів:

10 % - високий рівень,

40 % - достатній рівень,

44 % - середній рівень,

6 % - низький рівень.

Адміністрацією школи рекомендовано запланувати на 2018-2019 н. р. систему методичних заходів, спрямованих на виконання завдань підвищення якості освіти учнів. Вчителям-предметникам проаналізувати результати моніторингового дослідження та провести роботу з учнями, що потребують уваги в підвищенні якості освіти.

З метою висвітлення дійсного рівня знань учнів в школі регулярно проводяться контрольні роботи, зрізи, тести по результатах півріччя та року. Аналізуючи результати контрольних робіт, адміністрація НВК спланувала контроль за станом викладання вчителями навчальних предметів, надання методичної допомоги молодим спеціалістам у 2018-2019 н. р.

Контроль за станом викладання ведеться як адмінстрацією, так і керівниками шкільних методичних об’єднань. Практикується в школі взаємовідвідування уроків вчителями, в ході яких збільшується питома вага самоаналізу, прагнення самовдосконалення.

Згідно річного плану з 22 травня по 31 травня 2018 року адміністрацією навчального закладу було здійснено перевірку виконання навчальних програм за 2017–2018 н. р. В результаті перевірки установлено, що вчителі початкових класів та вчителі-предметники програму виконали згідно державних стандартів та навчального плану, але виявлено в роботі наступні недоліки:

·                   Вчителям початкових класів Шевченко Я.В., Колесник Р.В., Дуванській М.А., Власовій Л.К, приділяти належну увагу розвитку мовлення на уроках українського мови та літератури.

·                   Всім вчителям не допускати помилок та виправлень при записах в журналах.

Навчальні знання учні отримують не тільки під час уроків. Серед досягнень минулого навчального року потрібно виділити перемоги учнів в олімпіадах:

·                   Обласний конкурс «Літературний всесвіт»:

І місце – учениця 11 класу Пилипенко Валерія  (вчитель Наказіна Н.І.);

·                   Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Міський конкурс творів-есе з екології:

ІІ місце – учениця 9 класу Лелеко Анна (вчитель Товсолєс Л.В,).

·                   Російська мова:

ІІІ місце - учениця 11 класу Шестак Валерія (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Математика:

ІІ місце - учень 7 класу Козак Валентин (вчитель Гайдар Т.В.).

·                   Фізика:

ІІ місце – учениця 8 класу Онофрійчук Діана;

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Кобильська І.Г.).

·                   Біологія:

І місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІ місце – учениця 8 класу Іванова Поліна;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Хімія:

ІІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина  (вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Трудове навчання:

Учениця 11 класу Шестак Валерія є переможцем обласного конкурсу «Знай і люби свій рідний край» та міських конкурсів «І на тім рушничкові» і «Музей  АТО:  мої враження та відчуття»  (вчитель трудового навчання Шестак Г.А.).

·                   Музичне мистецтво:

Переможці міського конкурсу- хор «Пустуни» та ансамбль «Ноктюрн» (вчитель Коновалова Л.К.)

Слід відмітити роботу вчителів-предметників, учні яких стали переможцями олімпіад та конкурсів. Але потрібно звернути увагу на необхідність підвищення рівня підготовки до такого виду діяльності як з боку учнів, так і з боку учителів, працювати творчо та в системі, заохочуючи до навчання учнів на протязі всіх років навчання в школі, щоб не бути антирейтинговим закладом, бо результати ЗНО показали невтішні результати по даних центру зовнішнього незалежного  -  оцінювання в НВК №70 - з української мови та літератури – 18,7% (вчитель Єрмак О.А.), з історії – 11,06% (вчитель Вицина Л.Г.)  учні мають низькі бали.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний, патріотичний та фізичний розвиток. Кожна дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій зірочці – головне завдання педагога.

У нашій школі в роботі з учнями практикується системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають залучити дітей до неперервного самовдосконалення, через збільшення операційного поля учнів, а саме:

·                                           гуртки;

·                                           інтелектуальні ігри;

·                                           предметні олімпіади;

·                                           наукові роботи в МАН;

·                                           дослідницька робота;

·                                           конкурси;

·                                           виховні години;

·                                           нестандартні уроки;

·                                           предметні тижні;

·                                           факультативи;

·                                           спецкурси;

·                                           екскурсії;

На базі школи працює 6 гуртків, які сприяють різносторонньому розвитку учнів:

-                     інтелектуальному – гуртки «Зелена лампа», «Архімед»;

-                     фізичному – спортивний та туристичний гуртки;

-                     музичному та культурному – вокальний ансамбль “Пустуни”;

-                     творчому – гурток «Умілі ручки».

У минулому навчальному році дуже результативною була робота спортивного напрямку: на рахунку учнів та керівника Ніколенка В.С. багато перемог у конкурсах районного та міського рівня.

Крім того Ніколенко В.С. є керівником рою «Новобогородицька варта», який діє на базі штабу національно- патріотичного виховання в рамках гри «Сокіл («Джура»)». У змаганнях, які проходили в декілька етапів, наша школа посіла 28 місце з 98 команд міста та 2 місце серед шкіл Самарського району. 

Невід′ємною частиною виховного процесу та розвитку учнів є проведення різноманітних виховних та позакласних заходів.

Так протягом року проводились:

-        тематичні класні години, присвячені всебічному розвитку дітей та спрямовані на інформування учнів про історію рідної країни, про екологічні проблеми, про подвиги наших захисників, що воюють на сході України, про здоровий спосіб життя тощо;

-                тематичні та предметні тижні (тиждень грошей, тиждень здорового способу життя, тиждень безпеки тощо);

-                заходи до Днів Шевченка, Дня довкілля, Дня птахів, Дня землі тощо;

-                позакласні заходи (конкурс театралізованих інсценівок за творами українських письменників, предметні вікторини, конкурс української пісні, конкурс читців);

-                різноманітні пізнавальні екскурсії та культмасові походи (екскурсія до аеропорту, до етноцентру сел. Галушківка, до музеїв, театрів, кінотеатрів, парків тощо).

Слід також звернути увагу на активну участь наших учнів у районних та міських конкурсах («Молодь обирає здоров’я», ДЮП, «Зоряне коло», «Junior Media Dnepr», «І на тім рушникові…», «Знай і люби свій рідний край» тощо) під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В., учителя музичного мистецтва Коновалової Л.К., учителя трудового навчання  Шестак Г.А.

Дуже важливою для розвитку повноцінної особистості є профорієнтаційний напрямок роботи. У зв′язку з цим учні відвідували професійні та вищі навчальні заклади, де мали змогу ознайомитись зі специфікою навчання та особливостями майбутніх професій. В навчальному закладі діє учнівське самоврядування «Шкільний парламент». Під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В. члени самоврядування проводять волонтерську роботу щодо допомоги учасникам АТО, дітям-сиротам, людям похилого віку. Парламент є укладачем шкільної газети «Шкільний вісник».

Спільно з соціально-психологічною службою району в НВК проводяться зустрічі працівників соціальних служб, педагогів з учнями, на яких  обговорюються основні аспекти Конвенції прав дитини, Конвенції про права людини, основні напрямки роботи класного керівника. Диспути, дискусії, круглі столи, творчі звіти класних керівників - це неповний перелік основних форм роботи, які використовуються при проведенні методичних об’єднань класних керівників. В рамках методичного об’єднання керівниками приділяється увага роботі з молодими спеціалістами.

З метою поліпшення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх в НВК проводяться декади та місячники правових знань. 

Протягом року разом з класними керівниками соціальним педагогом Шляховою А.А. проведено соціометричні дослідження в 1-11 класах, складання соціальних паспортів 1-11-х класів, сформовано бази даних соціально-незахищених категорій. За результатами проведеної роботи у закладі НВК № 70 виявлено:

-         дітей сиріт – 3,

-         дітей, позбавлених батьківського піклування – 8,

-         дітей, які знаходяться в будинку сімейного типу – 0,

-         дітей з малозабезпечених сімей – 7,

-         дітей з багатодітних сімей – 34,

-         дітей – з інвалідністю – 7,

-         дітей талановитих та обдарованих – 28,

-         дітей що виховуються у сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах – 5,

-         дітей, які потребують особливої педагогічної уваги – 12,

-         дітей, які палять – 5,

-         дітей-переселенців зі східних областей та Криму – 12,

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 5.

У навчальному закладі заведені картки соціально незахищених категорій дітей, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, які їх замінюють, місце їх роботи, житлово-побутові умови, зайнятість дитини позанавчальною діяльністю. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали, надані класними керівниками.

Протягом 2017–2018 н. р. рішенням Ради профілактики 3 учнів було поставлено на внутрішньошкільний облік, 2 учні знято з обліку. На сьгоднішній день на внутрішньошкільному обліку знаходиться 8 дітей. З боку соціального педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Було направлено Начальнику управління служби у справах дітей Самарської районної Дніпровської міської ради Мушинській О.М. Клопотання про притягнення Голуб О.О. та Солодовник А.А. до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, за ухиляння від виконання батьківських обов’язків.

Протягом року велася:

- співпраця з відділом освіти Самарської районної у м. Дніпрі ради;

- відвідування учнів в дома та складання актів обстеження;

- співпраця з управлінням служби у справах дітей;

- співпраця з співробітниками кримінальної міліції у правах дітей Самарського РВ ДМУ.

Практичним психологом Мінюковою С.В. проводилися діагностичні обстеження відповідно до системи діагностичних мінімумів, рекомендованих Дніпропетровським обласним методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

Предметом психодіагностики були індивідуально-вікові особливості дітей, причини порушень і відхилень у їх психічному розвитку, а також виявлення умов, що перешкоджають повноцінному розвитку і становленню особистості дитини.

В 2017-2018 навчальному році навчально-виховний комплекс продовжує працювати за програмою О.В.Киричука «Універсал». Ця програма передбачає введення в практику комп’ютерного діагностичного-проектуючого комплексу, що є невід’ємною частиною навчально-виховної системи.

Основними результатами після обробці діагностичної інформації в програмі є систематизовані таблиці, діаграми, матриці, графіки, характеристики на учнів. На основі отриманого комплексного аналізу рівня розвитку особистості учня, визначаються основні проблеми та потенційні можливості, як конкретного учня, так і окремих груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.

         Ці дані допомогають в складних ситуаціях зрозуміти причини проблем учнівських колективів і дітей групи ризику і намітити шляхи вирішення проблем. За результатами діагностичного обстеження була виділена група дітей з емоційними труднощами, група дітей у яких рівень розвитку пізнавальних функцій не зовсім відповідає віковим.

Із цими дітьми проводилася корекційно розвиваючі заняття за програмами, рекомендованими МОН України 09.02.2017 р.

Система внутрішнього контролю охоплює всі сторони діяльності школи.

Річне планування контролю та керівництва конкретне: з визначенням мети, виду контролю, об’єкту, методу, форми підведення підсумків, терміну виконання.

За поточний навчальний рік адміністрацією контролювались і вивчались питання: харчування дітей; забезпечення підручниками; питання охорони життя і здоров’я учнів.  Результати вивчених питань доводяться до відома педагогічного колективу та обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад чи предметних методичних об’єднань, шляхом співбесід.

Харчування здійснюється в шкільній їдальні.  Гарячим харчування в школі охоплені 224 учня ( 75 % ) 1-11 класів з них:

- безкоштовним одноразовим 142 учня 1-4 класів ( 100 %);

- учнів пільгових категорій нараховується: дітей з малозабезпечених родин – 7 ( 3 % ), дітей учасників АТО - 5 ( 2 % ), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 (4 %),  дітей-чорнобильців - 0,  інших пільгових категорії - 0;

Всі батьки учнів, які харчувалися за рахунок бюджетних асигнувань подали відповідні підтверджуючі документи згідно з нормативними документами для звільнення їх від оплати за харчування.

Адміністрація НВК постійно сприяє забезпеченню умов поліпшення організації та якості харчування, позитивно вирішує проблеми в цьому напрямку. Якісно забезпечується питний режим в закладі.

Велика увага приділяється роботі з охорони праці, навчанню працівників та учнів безпечним умовам праці та навчання. Всі працівники НВК пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці у відповідності до вимог ст. 20 Закону України “Про охорону праці”.

Адміністрацією закладу розроблені та затверджені посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки для всіх працівників. 

Відповідно до Положення про види і періодичність забезпечується своєчасне проведення інструктажів з техніки безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.

В НВК складено план роботи з охорони праці, розроблено комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учасників навчально-виховного процесу, запобігання травматизму. Для учнів школи розроблені тексти бесід з безпеки життєдіяльності та інструкції з техніки безпеки при проведенні позакласних заходів. Систематично видаються накази з питань охорони праці. Проводяться Тижні пожежної безпеки, Тижні з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, проводиться вивчення правил дорожнього руху, проводяться заходи щодо цивільного захисту населення.

Питанням зміцнення навчально-матеріальної та модернізації матеріально-технічної бази НВК адміністрація приділяє велике значення. 

За бюджетні кошти було виконано наступні роботи:

-                     поточний ремонт та встановлення метолопластикових вікон  в дошкілному відділенні, початковій та старшій школі 17 вікон з повним оновленням укосів на суму 143703, 50 грн;

Придбано за бюджетні кошти:

-                     столи компютерні в компютерний клас 17 шт - 20842,00 грн;

-                     стіл компютерний збільшений 10 шт - 14650, 00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 7) - 24309,00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 2) - 13302,00грн;

-                     мультимедійний комплекс (моноблок, проектор, інтерактивна дошка) каб № 16 - 74880, 00 грн;

-                     столи заказні 2-х тумбові  3 шт. каб № 2,4,16  - 9690,00 грн

-                     клей медичний 5 шт по 0,25 г;

-                     засіб дезінфікуючий 4 шт по 1 л

-                     мило туалетне 100 шт по 70 г

Зусиллями педагогічного колективу, технічного персоналу, меценатів та батьків в школі протягом року були проведені:

-                     поточний ремонт класних та допоміжних приміщень;

-                     проведено частковий ремонт підлоги в коридорі до спортивної зали;

-                     покращений поточний ремонт окремих навчальних приміщень;

-                     роботи з обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів;

-                     відремонтовано, пофарбовано цементний борт квітника – дошкільне відділення;

-                     відремонтовано, пофарбовано цоколь підвального приміщення у дошкільному відділенні;

-                     проведено щорічну чистку каналізації;

-                     висаджено 70 квітів, 2 дерева, 4 кущі;

-                     проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

-                     відремонтовано ігрові песочниці на дитячих майданчиках;

-                     відремонтовано ігрові споруди на майданчику початкової школи;

-                     замінено зміщувачі по групах;

-                     замінено терморегулатор у водонагрівачі групи№ 3;

-                     відремонтовано холодильник добового запасу продуктів на харчоблоці в дошкільному відділенні;

-                     оновлено розмітку ПДР на асфальті .

 

За батьківські кошти:

-                   щит пожежний, лопата, багор, сокира, відро пожежне конусне, кошма  2 шт - 25624 грн

-                   ворота для гри в футбол 2 шт 1500 грн

-                   жалюзі на вікна каб № 22 - 2970 грн

-                   комплекс гральний "Кондитерська" - 662 грн

-                   кухня дитяча "Машенька" - 1008 грн

-                   стенд-полка "Метелик" -364 грн

-                   стенд-коробка для дитячих робіт 2 шт 574 грн

-                   гардини 2 шт - 900 грн

-                   дошка 900х600 (магнітно-крейдова, магнітно-маркерна) 2шт - 980 грн

-                   ящик пожежний для піску 720 грн

-                   раструби для вогнегасників 10 шт - 300 грн

-                   канцтовари

-                   сантехнічні комплектуючі

Разом: 49375,08 грн.

Тому, сьогодні необхідно скласти  належну подяку всім вчителям, обслуговуючому персоналу, батькам, які взяли активну участь у зміцненні матеріальної бази школи. 

Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення працівників НВК (індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться журнал обліку робочого часу, контролюється ведення табелю обліку відпрацьованого робочого часу працівниками школи.

Постійно проводяться батьківські збори, збори трудового колективу, ради НВК, педагогічної ради, наради при директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань, нарад, відповідно до них складаються накази. Постійно ведеться аналіз звернень громадян та вживаються відповідні заходи.

         Головним у підвищенні ефективності роботи педагогічного колективу на демократичних засадах я бачу створення необхідних умов для ініціативи й творчості вчителя, підвищення його професіоналізму. З метою створення демократичних умов роботи закладу, адміністрація, організовуючи діяльність педагогічного колективу, враховує реальні кадрові та матеріальні можливості і дотримується таких положень:

-  забезпечення соціальної справедливості при розподілі навчального навантаження і доручень;

-  в управлінських рішеннях закладається програма діяльності, спрямована на досягнення поставленої і прийнятої колективної мети;

-  рішення приймається на основі педагогічного аналізу досягнутого;

-  для підготовки і розроблення управлінського рішення широко залучаю колективну думку, створюю групи вчителів для вироблення конкретних проектів чи рішень.

Отже, поглиблення демократичних начал в організації внутрішкільного управління пожвавлює діяльність таких колегіальних органів управління, як педагогічна рада і рада НВК, в основу діяльності яких закладено принцип демократичних стосунків між керівниками школи, вчителями, учнями, їхніми батьками, представниками громадськості, їхньої творчої взаємодії під час вирішення різноманітних питань шкільного життя.

 

 

Директор НВК  № 70                                              Т.В.Гайдар

 

Звіт керівника КЗО « НВК №70» ДМР

за 2016-2017 навчальний рік

 

Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму, демократизму незалежно від політичних, громадських і релігійних організацій, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації. КЗО «НВК № 70» є навчально-виховним закладом, що здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує дошкільну, початкову та базову загальну середню освіту.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», чинним законодавством та Статутом навчального закладу. У Статуті визначена мета і завдання діяльності школи, порядок формування та повноваження органів управління навчально-виховним процесом, порядок укомплектування працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-виховного процесу, питання фінансово-господарської діяльності. В навчальному закладі розроблені та затверджені у відповідності до наказу Міносвіти і науки України правила внутрішнього розпорядку. Вони складені та відповідають умовам роботи НВК і чинному трудовому законодавству. Колектив НВК планує свою роботу системно, колегіально, у відповідності зі Статутом. В навчальному закладі існує система планування, яка охоплює всі напрямки роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складено на основі типових навчальних планів.

Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частинами навчального плану.

Мета планування роботи НВК – створення максимальних умов для розумового, фізичного та морального розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської активності.Згідно вимог Міністерства освіти і науки України з питань планування в навчальному закладі складено Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу. Річний план роботи НВК на 2016-2017 навчальний рік складено на основі діагностики, ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий період, рівня знань вихованців школи, з урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази, враховуючи побажання вчителів, батьків та учнів. Наказами по НВК проведена раціональна розстановка кадрів та розподіл обов’язків між адміністрацією. Управлінські рішення, накази та розпорядження органів міської влади реєструються в книзі вхідної документації. Після опрацювання директором розподіляються на різні рівні: заступнику, вчителям, батькам. Збір оперативної інформації за напрямками роботи та основними питаннями функціонування проводиться адміністрацією НВК. Інформація аналізується і своєчасно здійснюються кваліфікаційні дії по попередженню та швидкій ліквідації недоліків.

В педагогічному колективі школи працюють - 22 вчителя, 5 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог. З них:

4 – «вчитель–методист», «вихователь-методист» (Дейдей Т.М., Єрмак О.А., Наказіна Н.І., Мухіна О.Б.);

9 – «старший вчитель» (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В.);

13 – вища категорія (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В., Єрмак О.А., Дейдей Т.М., Карначова І.В., Зубко М.В.);

1 – перша категорія (Шевченко Я.В.);

5 – друга категорія (Мєльнікова Т.В., Ніколенко В.С., Дуванська М.А., Власова Л.К., Кушпіт В.С.);

4 – категорія «спеціаліст» ( Шляхова А.А., Багатикова Т.О., Іванов М.М., Піддубна К.Д.);

2 вихователі мають вищу спеціальну освіту (Васюкова Ю.С., Кушпіт В.С.);

3 вихователі мають середню спеціальну освіту (Ільчук Т.М., Проценко Л.В., Кошак Р.С.).

Навчальний заклад укомплектований на 88 %. Вакансія: вчитель інформатики, вихователь групи продовженого дня, 2 вихователі.

На кінець навчального року в школі навчалося 328 учнів, мережа – 13 класів, що в середньому становить 25 учнів, але на наступний навчальний рік 10 клас не укомплектований, так як класним керівником Одарич Н.Г. була проведена недостатня робота по організації та залученні учнів з території обслуговування мікрорайону.

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

Курсову перепідготовку пройшли: Дейдей Т.М., Товстолєс Л.В., Одарич Н.Г., Зубко М.В., Шестак Г.А., Мухіна О.Б.

Результати атестації:

·                   Підтверджено звання та категорію: Гайдар Т.В., Дейдей Т.М., Єрмак О.А., Мухіна О.Б.

·                   Підвищено категорію: Карначова І.В., Зубко М.В., Дуванська М.А., Власова Л.К., Кушпіт В.С.

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення установлених психолого-педагогічних цінностей. З метою достатньо ефективного вирішення завдань навчання виховання, впровадження новітніх технологій в розвиток освіти в 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив брав активну участь в проектній, дослідно-експериментальній діяльності, в конкурсах різних рівнів. Організовувались практичні семінари, психологічні тренінги; вчителі та вихователі навчального закладу брали активну участь в методичній роботі міста.

Протягом навчального року велика увага приділялась моніторинговим дослідженням, які проводились з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та визначенням динаміки змін, як відбулися у системі освіти навчального закладу щодо забезпечення наступності викладання предметів в 5 класі.

Виходячи з дослідження, отримано загальні показники успішності учнів:

10 % - високий рівень,

40 % - достатній рівень,

44 % - середній рівень,

6 % - низький рівень.

Адміністрацією школи рекомендовано запланувати на 2017-2018 н. р. систему методичних заходів, спрямованих на виконання завдань підвищення якості освіти учнів. Вчителям-предметникам проаналізувати результати моніторингового дослідження та провести роботу з учнями, що потребують уваги в підвищенні якості освіти.

З метою висвітлення дійсного рівня знань учнів в школі регулярно проводяться контрольні роботи, зрізи, тести по результатах півріччя та року. Аналізуючи результати контрольних робіт, адміністрація НВК спланувала контроль за станом викладання вчителями навчальних предметів, надання методичної допомоги молодим спеціалістам у 2017-2018 н. р.

Контроль за станом викладання ведеться як адмінстрацією, так і керівниками шкільних методичних об’єднань. Практикується в школі взаємовідвідування уроків вчителями, в ході яких збільшується питома вага самоаналізу, прагнення самовдосконалення.

Згідно річного плану з 22 травня по 31 травня 2017 року адміністрацією навчального закладу було здійснено перевірку виконання навчальних програм за 2016–2017 н. р. В результаті перевірки установлено, що вчителі початкових класів та вчителі-предметники програму виконали згідно державних стандартів та навчального плану, але виявлено в роботі наступні недоліки:

·                   Вчителям початкових класів Шевченко Я.В., Колесник Р.В., Дуванській М.А., Власовій Л.К, приділяти належну увагу розвитку мовлення на уроках українського мови та літератури.

·                   Всім вчителям не допускати помилок та виправлень при записах в журналах.

Навчальні знання учні отримують не тільки під час уроків. Серед досягнень минулого навчального року потрібно виділити перемоги учнів в олімпіадах:

·                   Обласний конкурс «Літературний всесвіт»:

І місце – учениця 10 класу Пилипенко Валерія  (вчитель Наказіна Н.І.);

ІІ місце – учениці 11 класу Шестак Валерія, Кубишко Яна (вчитель Багатикова Т.О.).

·                   Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Міський конкурс творів-есе з екології:

ІІ місце – учениця 10 класу Біланова Катерина (вчитель Наказіна Н.І.).

·                   Російська мова:

ІІІ місце - учениця 11 класу Шестак Валерія (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Математика:

ІІ місце - учень 6 класу Козак Валентин (вчитель Гайдар Т.В.).

·                   Фізика:

ІІ місце – учениця 7 класу Онофрійчук Діана;

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІІ місце – учень 8 класу Свистун Максим

(вчитель Кобильська І.Г.).

·                   Біологія:

І місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІ місце – учениця 7класу Іванова Поліна;

ІІІ місце – учень 8 класу Свистун Максим

(вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Хімія:

ІІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина  (вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Трудове навчання:

Учениця 11 класу Шестак Валерія є переможцем обласного конкурсу «Знай і люби свій рідний край» та міських конкурсів «І на тім рушничкові» і «Музей  АТО:  мої враження та відчуття»  (вчитель трудового навчання Шестак Г.А.).

·                   Музичне мистецтво:

Переможці міського конкурсу- хор «Пустуни» та ансамбль «Ноктюрн» (вчитель Коновалова Л.К.)

Слід відмітити роботу вчителів-предметників, учні яких стали переможцями олімпіад та конкурсів. Але потрібно звернути увагу на необхідність підвищення рівня підготовки до такого виду діяльності як з боку учнів, так і з боку учителів, працювати творчо та в системі, заохочуючи до навчання учнів на протязі всіх років навчання в школі, щоб не бути антирейтинговим закладом, бо результати ЗНО показали невтішні результати по даних центру зовнішнього незалежного  -  оцінювання в НВК №70 - з української мови та літератури – 18,7% (вчитель Єрмак О.А.), з історії – 11,06% (вчитель Вицина Л.Г.)  учні мають низькі бали.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний, патріотичний та фізичний розвиток. Кожна дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій зірочці – головне завдання педагога.

У нашій школі в роботі з учнями практикується системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають залучити дітей до неперервного самовдосконалення, через збільшення операційного поля учнів, а саме:

·                                           гуртки;

·                                           інтелектуальні ігри;

·                                           предметні олімпіади;

·                                           наукові роботи в МАН;

·                                           дослідницька робота;

·                                           конкурси;

·                                           виховні години;

·                                           нестандартні уроки;

·                                           предметні тижні;

·                                           факультативи;

·                                           спецкурси;

·                                           екскурсії;

На базі школи працює 6 гуртків, які сприяють різносторонньому розвитку учнів:

-                     інтелектуальному – гуртки «Зелена лампа», «Архімед»;

-                     фізичному – спортивний та туристичний гуртки;

-                     музичному та культурному – вокальний ансамбль “Пустуни”;

-                     творчому – гурток «Умілі ручки».

У минулому навчальному році дуже результативною була робота спортивного напрямку: на рахунку учнів та керівника Ніколенка В.С. багато перемог у конкурсах районного та міського рівня.

Крім того Ніколенко В.С. є керівником рою «Новобогородицька варта», який діє на базі штабу національно- патріотичного виховання в рамках гри «Сокіл («Джура»)». У змаганнях, які проходили в декілька етапів, наша школа посіла 18 місце з 74 команд міста та 3 місце серед шкіл Самарського району. Під керівництвом учителя російської мови та літератури Наказіної Н.І. учениця 9 класу Брильова Анастасія змогла гідно представити наукову роботу на міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в МАН.

Невід′ємною частиною виховного процесу та розвитку учнів є проведення різноманітних виховних та позакласних заходів.

Так протягом року проводились:

-        тематичні класні години, присвячені всебічному розвитку дітей та спрямовані на інформування учнів про історію рідної країни, про екологічні проблеми, про подвиги наших захисників, що воюють на сході України, про здоровий спосіб життя тощо;

-                тематичні та предметні тижні (тиждень грошей, тиждень здорового способу життя, тиждень безпеки тощо);

-                заходи до Днів Шевченка, Дня довкілля, Дня птахів, Дня землі тощо;

-                позакласні заходи (конкурс театралізованих інсценівок за творами українських письменників, предметні вікторини, конкурс української пісні, конкурс читців);

-                різноманітні пізнавальні екскурсії та культмасові походи (екскурсія до аеропорту, до етноцентру сел. Галушківка, до музеїв, театрів, кінотеатрів, парків тощо).

Слід також звернути увагу на активну участь наших учнів у районних та міських конкурсах («Молодь обирає здоров’я», ДЮП, «Зоряне коло», «Junior Media Dnepr», «І на тім рушникові…», «Знай і люби свій рідний край» тощо) під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В., учителя музичного мистецтва Коновалової Л.К., учителя трудового навчання  Шестак Г.А.

Дуже важливою для розвитку повноцінної особистості є профорієнтаційний напрямок роботи. У зв′язку з цим учні відвідували професійні та вищі навчальні заклади, де мали змогу ознайомитись зі специфікою навчання та особливостями майбутніх професій. В навчальному закладі діє учнівське самоврядування «Шкільний парламент». Під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В. члени самоврядування проводять волонтерську роботу щодо допомоги учасникам АТО, дітям-сиротам, людям похилого віку. Парламент є укладачем шкільної газети «Шкільний вісник».

Спільно з соціально-психологічною службою району в НВК проводяться зустрічі працівників соціальних служб, педагогів з учнями, на яких  обговорюються основні аспекти Конвенції прав дитини, Конвенції про права людини, основні напрямки роботи класного керівника. Диспути, дискусії, круглі столи, творчі звіти класних керівників - це неповний перелік основних форм роботи, які використовуються при проведенні методичних об’єднань класних керівників. В рамках методичного об’єднання керівниками приділяється увага роботі з молодими спеціалістами.

З метою поліпшення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх в НВК проводяться декади та місячники правових знань. 

Протягом року разом з класними керівниками соціальним педагогом Шляховою А.А. проведено соціометричні дослідження в 1-11 класах, складання соціальних паспортів 1-11-х класів, сформовано бази даних соціально-незахищених категорій. За результатами проведеної роботи у закладі НВК № 70 виявлено:

-         дітей сиріт – 3,

-         дітей, позбавлених батьківського піклування – 8,

-         дітей, які знаходяться в будинку сімейного типу – 0,

-         дітей з малозабезпечених сімей – 7,

-         дітей з багатодітних сімей – 34,

-         дітей – з інвалідністю – 7,

-         дітей талановитих та обдарованих – 28,

-         дітей що виховуються у сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах – 5,

-         дітей, які потребують особливої педагогічної уваги – 12,

-         дітей, які палять – 5,

-         дітей-переселенців зі східних областей та Криму – 12,

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 5.

У навчальному закладі заведені картки соціально незахищених категорій дітей, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, які їх замінюють, місце їх роботи, житлово-побутові умови, зайнятість дитини позанавчальною діяльністю. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали, надані класними керівниками.

Протягом 2016–2017 н. р. рішенням Ради профілактики 3 учнів було поставлено на внутрішньошкільний облік, 2 учні знято з обліку. На сьгоднішній день на внутрішньошкільному обліку знаходиться 8 дітей. З боку соціального педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Було направлено Начальнику управління служби у справах дітей Самарської районної Дніпровської міської ради Мушинській О.М. Клопотання про притягнення Голуб О.О. та Солодовник А.А. до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, за ухиляння від виконання батьківських обов’язків.

Протягом року велася:

- співпраця з відділом освіти Самарської районної у м. Дніпрі ради;

- відвідування учнів в дома та складання актів обстеження;

- співпраця з управлінням служби у справах дітей;

- співпраця з співробітниками кримінальної міліції у правах дітей Самарського РВ ДМУ.

Практичним психологом Мінюковою С.В. проводилися діагностичні обстеження відповідно до системи діагностичних мінімумів, рекомендованих Дніпропетровським обласним методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

Предметом психодіагностики були індивідуально-вікові особливості дітей, причини порушень і відхилень у їх психічному розвитку, а також виявлення умов, що перешкоджають повноцінному розвитку і становленню особистості дитини.

В 2016-2017 навчальному році навчально-виховний комплекс продовжує працювати за програмою О.В.Киричука «Універсал». Ця програма передбачає введення в практику комп’ютерного діагностичного-проектуючого комплексу, що є невід’ємною частиною навчально-виховної системи.

Основними результатами після обробці діагностичної інформації в програмі є систематизовані таблиці, діаграми, матриці, графіки, характеристики на учнів. На основі отриманого комплексного аналізу рівня розвитку особистості учня, визначаються основні проблеми та потенційні можливості, як конкретного учня, так і окремих груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.

         Ці дані допомогають в складних ситуаціях зрозуміти причини проблем учнівських колективів і дітей групи ризику і намітити шляхи вирішення проблем. За результатами діагностичного обстеження була виділена група дітей з емоційними труднощами, група дітей у яких рівень розвитку пізнавальних функцій не зовсім відповідає віковим.

Із цими дітьми проводилася корекційно розвиваючі заняття за програмами, рекомендованими МОН України 09.02.2017 р. в КЗО «НВК № 70» пройшов семінар для практичних психологів Самарського району м. Дніпра. Тема семінару: «Робота з тривожними дітьми для гармонізації емоційного стану», що показало дієвість діагностично-проектуючого комплексу «Універсал».

Система внутрішнього контролю охоплює всі сторони діяльності школи.

Річне планування контролю та керівництва конкретне: з визначенням мети, виду контролю, об’єкту, методу, форми підведення підсумків, терміну виконання.

За поточний навчальний рік адміністрацією контролювались і вивчались питання: харчування дітей; забезпечення підручниками; питання охорони життя і здоров’я учнів.  Результати вивчених питань доводяться до відома педагогічного колективу та обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад чи предметних методичних об’єднань, шляхом співбесід.

Харчування здійснюється в шкільній їдальні.  Гарячим харчування в школі охоплені 224 учня ( 75 % ) 1-11 класів з них:

- безкоштовним одноразовим 142 учня 1-4 класів ( 100 %);

- учнів пільгових категорій нараховується: дітей з малозабезпечених родин – 7 ( 3 % ), дітей учасників АТО - 5 ( 2 % ), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 (4 %),  дітей-чорнобильців - 0,  інших пільгових категорії - 0;

Всі батьки учнів, які харчувалися за рахунок бюджетних асигнувань подали відповідні підтверджуючі документи згідно з нормативними документами для звільнення їх від оплати за харчування.

Адміністрація НВК постійно сприяє забезпеченню умов поліпшення організації та якості харчування, позитивно вирішує проблеми в цьому напрямку. Якісно забезпечується питний режим в закладі.

Велика увага приділяється роботі з охорони праці, навчанню працівників та учнів безпечним умовам праці та навчання. Всі працівники НВК пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці у відповідності до вимог ст. 20 Закону України “Про охорону праці”.

Адміністрацією закладу розроблені та затверджені посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки для всіх працівників. 

Відповідно до Положення про види і періодичність забезпечується своєчасне проведення інструктажів з техніки безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.

В НВК складено план роботи з охорони праці, розроблено комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учасників навчально-виховного процесу, запобігання травматизму. Для учнів школи розроблені тексти бесід з безпеки життєдіяльності та інструкції з техніки безпеки при проведенні позакласних заходів. Систематично видаються накази з питань охорони праці. Проводяться Тижні пожежної безпеки, Тижні з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, проводиться вивчення правил дорожнього руху, проводяться заходи щодо цивільного захисту населення.

Питанням зміцнення навчально-матеріальної та модернізації матеріально-технічної бази НВК адміністрація приділяє велике значення. 

За бюджетні кошти було виконано наступні роботи:

-                     поточний ремонт та встановлення метолопластикових вікон на суму 65323,73 грн;

-                     поточний ремонт приміщення 1 поверху 199821 грн;

-                     поточний ремонт підлоги 40827 грн;

-                     поточний ремонт даху дошкільного відділення 56367,88 грн;

-                     поточний ремонт даху дошкільного відділення 170000 грн.

Разом: 532339,61 грн.

Придбано за бюджетні кошти:

-                     водонагрівач «TESY» 4250 грн;

-                     картоплечистка МОК 150М 18900 грн;

-                     опромінювач кварцевий 4749 грн;

-                     холодильна шафа «Атлант» 18400 грн;

-                     лопата штикова 10 шт. 1680 грн;

-                     швацька машина 13230 грн;

-                     столик інструментальний для медкабінету 2541 грн;

-                     флешпам’ять 8 шт. 3280 грн;

-                     холодильна шафа 28350 грн;

-                     рукав напірний ВГ 18-1,0 (м.п) 1842 грн;

-                     тарілка глибока 400 мл 60 шт. 1140 грн;

-                     тарілка мілка 175 мл 60 шт. 1020 грн;

-                     блюдце 60 шт. 840 грн;

-                     чашка 250 мл 668,40 грн;

-                     виделка столова 90 шт. 1530 грн;

-                     ложка чайна 90 шт. 990 грн;

-                     ложка раздаточна 10 шт. 720 грн;

-                     ополонник 240 мл 6 шт. 756 грн;

-                     ніж кухонний 10 шт. 2640.грн;

-                     ложка десертна 2610 грн;

-                     ополонник 150 мл 6 шт 456 грн.

 

Зусиллями педагогічного колективу, технічного персоналу, меценатів та батьків в школі протягом року були проведені:

-                     поточний ремонт класних та допоміжних приміщень;

-                     проведено частковий ремонт підлоги в коридорі до спортивної зали;

-                     покращений поточний ремонт окремих навчальних приміщень;

-                     роботи з обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів;

-                     відремонтовано, пофарбовано цементний борт квітника – дошкільне відділення;

-                     відремонтовано, пофарбовано цоколь харчоблоку у дошкільному відділенні;

-                     проведено щорічну чистку каналізації;

-                     встановлено картоплеочисну машину;

-                     зроблено поточний ремонт групової кімнати та роздягальні групи № 1 «Сонечко»;

-                     висаджено 70 квітів, 2 дерева, 4 кущі;

-                     проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

-                     відремонтовано ігрові песочниці на дитячих майданчиках;

-                     відремонтовано ігрові споруди на майданчику початкової школи;

-                     частково відремонтовані поли в альтанках;

-                     замінено зміщувачі по групах;

-                     замінено терморегулатор у водонагрівачі групи№ 3;

-                     відремонтовано холодильник добового запасу продуктів на харчоблоці в дошкільному відділенні;

-                     оновлено розмітку ПДР на асфальті.

 

За батьківські кошти:

-                     придбання та встановлення дверей на туалетні кабінки 3692,06 грн;

-                     аналізи питної води 2 шт. 608 грн;

-                     фасадна вивіска 2 шт. 1300 грн;

-                     придбання та встановлення дверей металлевих 9000 грн;

-                     телевізор «САМСУНГ» 6999 грн;

-                     підписка періодичних видань 1964,42 грн;

-                     встановлення прожекторів перед входом 430 грн;

-                     заправка картриджей та ремонт принтерів 1500.грн;

-                     сантехнічне устаткування 3883,0 грн;

-                     ремонт проводки, електрозапчастин 291 грн;

-                     ремонтні матеріали 1040,2 грн;

-                     канцтоварів 2390,60 грн;

-                     копіювальні послуги 298 грн;

-                     матеріали для проведення урочистих заходів 353,30 грн;

-                     спецодяг для техперсоналу 770 грн;

-                     миючі засоби 622,50 грн;

-                     бензин для отримання підручників 210 грн;

-                     насіння, вапно 336 грн;

-                     багатофункціональний пристрій «EPSON» 2769 грн;

-                     шафа для дитячого одягу (5 місць) 1958 грн;

-                     дошка крейдова, крейдово-магнітна 3 шт. 1105 грн;

-                     стенди 616 грн;

-                     жалюзі 2 шт. 1974 грн;

-                     телевізор «FILIPS» 4899 грн;

-                     шланг поливочний 376 грн.

Разом: 49375,08 грн.

Тому, сьогодні необхідно скласти  належну подяку всім вчителям, обслуговуючому персоналу, батькам, які взяли активну участь у зміцненні матеріальної бази школи. 

Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення працівників НВК (індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться журнал обліку робочого часу, контролюється ведення табелю обліку відпрацьованого робочого часу працівниками школи.

Постійно проводяться батьківські збори, збори трудового колективу, ради НВК, педагогічної ради, наради при директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань, нарад, відповідно до них складаються накази. Постійно ведеться аналіз звернень громадян та вживаються відповідні заходи.

         Головним у підвищенні ефективності роботи педагогічного колективу на демократичних засадах я бачу створення необхідних умов для ініціативи й творчості вчителя, підвищення його професіоналізму. З метою створення демократичних умов роботи закладу, адміністрація, організовуючи діяльність педагогічного колективу, враховує реальні кадрові та матеріальні можливості і дотримується таких положень:

-  забезпечення соціальної справедливості при розподілі навчального навантаження і доручень;

-  в управлінських рішеннях закладається програма діяльності, спрямована на досягнення поставленої і прийнятої колективної мети;

-  рішення приймається на основі педагогічного аналізу досягнутого;

-  для підготовки і розроблення управлінського рішення широко залучаю колективну думку, створюю групи вчителів для вироблення конкретних проектів чи рішень.

Отже, поглиблення демократичних начал в організації внутрішкільного управління пожвавлює діяльність таких колегіальних органів управління, як педагогічна рада і рада НВК, в основу діяльності яких закладено принцип демократичних стосунків між керівниками школи, вчителями, учнями, їхніми батьками, представниками громадськості, їхньої творчої взаємодії під час вирішення різноманітних питань шкільного життя.

 

 

 

 

 

Директор НВК  № 70                                              Т.В.Гайдар

 

 

 

 

 

 

КЗО НВК №70

 

Звіт директора НВК № 70 за  2015-2016 н.р.

 

Упродовж 2015-2016 навчального року педагогічним колективом школи на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», інших нормативно-правових документів, реалізацію Указів Президента «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні», «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», основних положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2015-2016 роки, програми діяльності Кабінету Міністрів України, прийнятих розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, на виконання рішення серпневої педагогічної ради 2015 року вжито заходів для забезпечення функціонування школи, її подальшого розвитку, створенню умов для рівного доступу дітей  мікрорайону до якісної освіти.

Зусиллями педагогічного колективу школи, відділу освіти, молоді та спорту за активної підтримки райдержадміністрації, районної ради,  батьківської громади були зосереджені на реалізацію пріоритетних напрямків розвитку освіти, подолання проблем, вирішення перспективних завдань.

Основними завданнями та пріоритетними напрямками роботи на 2015-2016 навчальний рік було визначено:

 1. Впровадження в навчально-виховний процес інформаційно-комунікаційних технологій.
 2. Подальше впровадження профільного навчання.
 3. Підвищення результативності  освіти учнів.
 4. Посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської молоді (Підвищення згуртованості класних колективів, активності учнів у навчально – пізнавальній діяльності).
 5. Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою.
 6. Створення здоров’я зберігаючого  середовища.

Особливістю  розвитку  освіти  на  даному  етапі  є  зміни, які  відбулися  у  змісті  освіти. Змінилися  усі  державні  стандарти – початкової, базової  та  повної  загальної  середньої  освіти. Їх  впровадження  відбувалося  поступово. А  розпочато  воно з  державного стандарту  початкової  освіти  з  1  вересня  2015р. Перший  клас  нашої  школи  працював  за  новими  стандартами. Новим  для  учнів  початкової  ланки  стало  відновлення  предмету  «Природознавство»,  іноземна  мова (1кл.).

В 2015 році з 2 класу введено обов’язковий навчальний предмет інформатика. Вперше другокласники отримали гарантовану можливість опановувати основами інформаційно-комунікаційних технологій  в межах навчально-виховного процесу початкової школи.

В  основу  організації  навчально-виховного  процесу  у  школі  І  ступеня покладено здоров’я  збережувальні  технології і, звичайно, компетентісний  підхід (  у  дітей  необхідно  формувати  практичні  навички,  а  не  просто  знання).

Сутність змін пов’язана з необхідністю впровадження компетентнісно-спрямованої освіти. Реалізувати завдання, виголошені у стандартах, можна за умови, якщо навчально-виховний процес в школі  «спрямовано на розвиток активності, самостійності, творчих можливостей кожного школяра, оскільки суспільство потребує особистостей, здатних свідомо діяти, приймати власні рішення, швидко адаптуватися до змін».

З 1 вересня 2015 року продовжено введення  нового  стандарту  в  основній  школі  у  5 та 6   класах. Особливістю  навчання за  новим  стандартом  була  не  тільки  предметна  підготовка, а й оволодіння   учнями  ключовими   компетентностями  (вміння  вчитися,  загальнокультурна,  громадська,  здоров’я  збережувальна компетентності  з  інформаційно-комунікаційними  технологіями,  соціальна), що  передбачають  їхній  особистісно-соціальний  та  інтелектуальний  розвиток.

Зрозуміло, що така адаптація освіти до потреб сучасного суспільства зумовлює пошук інноваційних підходів в організації навчально-виховного процесу. Учитель сьогодні повинен уміти конструювати нові педагогічні ситуації, нові завдання, спрямовані на використання узагальнених способів діяльності та створення учнями власних продуктів в освоєнні знань. Але основною умовою ефективної реалізації всіх нововведень у галузі освіти є взаємодія школи, сім’ї і громадськості.

Робота  педколективу  2015-2016 н.р.  базувалась  на  основних  положеннях  державних   документів,  які  регламентують  діяльність навчального  закладу,  концепції  розвитку  школи  на  період  2015-2016  роки, програм «Обдарованість»,  «Школа  сприяння  здоров’ю» , «Інформатизація,  та  комп’ютерізація».

На  шляху  до  реалізації  програми  «Інформатизації  та  комп’ютерізації» продовжується впровадження  ІКТ  у  навчальний  процес,  продуктивно  використовуються  можливості  комп’ютерної  техніки  в  урочний  та  позаурочний  час,  здійснюється допрофільна  та  профільна  підготовка  учнів  з  даного  питання. Школа співпрацює з міжрегіональним вищим професійним училищем з поліграфії та інформаційних технологій по програмі діяльності міського освітнього округу «Професійна альтернатива».

  В навчальному закладі діє 2 кабінети інформатики. В 12 предметних кабінетах з 14 встановлено 10 телевізорів, 2 комп’ютери  і 3 ноутбуки. Учні 11 класу використовували планшети на уроках математики для профільного та диференційованого використання завдань. Більшість вчителів плідно  працюють   по заохоченню дітей у розвитку особистості в світлі комунікаційних технологій.

  Організовано  роботу  школи  за  програмою  «Обдарованість».  Так  у  2015-2016 н.р.  результатом  цієї  роботи  стали  досягнення  учнів  на районних предметних олімпіадах : всього переможців та призерів районного туру предметних олімпіад- 15 учнів, з них:

Дипломи І ступеня – 4 учні;

Дипломи ІІ ступеня – 9 учнів:

Дипломи ІІІ Ступеня – 12 учнів

 

 

    Плідно попрацювали  вчителі: Кобильська І.Г., Одарич Н.Г., Дейдей Т.М,,  Шестак Г.А., Товстолєс Л.В.,Карначова І.В., Коновалова Л.К., Ігнатенко Т.В. Але потрібно прикласти зусиль, зацікавити дітей, щоб результати високі були і на міських, і на обласних олімпіадах.

 Cлід відзначити, що освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для розвитку не тільки кожної окремої особистості, але й суспільства і держави в цілому.

 

Тому створення високоефективної системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу. А враховуючи зміни, що пропонуються в проекті Закону «Про освіту», освітяни безумовно зосередять особливу увагу  на впровадженні в освітнє середовище цих ідей, тим більше, що їх вирішення потребує системної та послідовної роботи учасників педагогічного процесу.

          Які ж зміни нас очікують?

 На сьогодні у законопроекті простежується 5 головних завдань

 • Перше – нова структура системи освіти   5+4+3;
 • Друге – запровадження громадсько – державної системи управління освітою;
 • Третє – нова економічна система освіти
 • Четверте – новий працівник системи освіти

Результати ЗНО з української мови і літератури показало сутність поглядів багатьох педагогічних працівників на необхідність і потребу змін в освіті;

 • П’яте – система забезпечення якості освіти. Тобто, якби не змінювалась система, основним показником її ефективності був і залишається показник якості, і тому в педагогічному колективі слід створити найсприятливіші умови для підвищення цього показника. Якість важлива не тільки сама по собі, але і як необхідна умова підвищення рівня життя громадян, а через це і важлива умова конкурентоспроможності та стій кого розвитку України.

В школах переважає така система: вивчив – пам’ятаю – забув. А повинна бути система, яка формує навички і компетенції. Випускник школи повинен знати хоча б одну іноземну мову, володіти ІКТ, а також бути здатним до критичного мислення. Такий підхід потребує переосмислення. Освіта – це не витрати бюджету, це інвестиції у майбутній розвиток держави.

  Вимоги сьогодення до якісного навчання не можуть не позначатися на тих, хто повинен його забезпечувати . Аналіз кадрового складу навчального закладу свідчить про наявність потужного потенціалу за професійною ознакою.

Так .  в навчальному закладі  працює  24  вчителя, 6 вихователів, медпрацівник,  20  технічних  працівників. Школа  на 89%    укомплектована  педагогічними  кадрами. Вакансія – вчитель інформатики, російської мови та літератури, англійської мови.  На  кінець  навчального  року в  школі  навчалося  296  учнів – 12 класів,  що в  середньому  становить  25  учнів.

Кадрове  забезпечення.

Кваліфікаційний  склад  вчителів: 

11 вчителів  мають – вищу  кваліфікаційну  категорію

4  вчителя – І  категорії

4 вчителя  -  ІІ  категорії

5 вчителів -  спеціалісти.

2 вчителя – методисти

9 вчителів – старший вчитель

Підвищення  фахового  рівня  вчителів  відбувається  через  проходження  курсової  перепідготовки  (5 вчителів)  та  атестацію  педагогічних  кадрів.

В 2015-2016 н.р.  атестацію  пройшли  5 – педагогів та заступник директора з навчально – виховної роботи,  які  підтвердили  раніше  встановлені  кваліфікаційні  категорії  та  звання,  та  підвищили  кваліфікаційну  категорію.

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення усталених психолого-педагогічних цінностей.

З метою достатньо ефективного вирішення завдань навчання виховання, впровадження новітніх технологій в розвиток освіти  в 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив брав активну участь в проектній, дослідно-експериментальній діяльності, в конкурсах різних рівнів.

Організовувались  практичні  семінари,  психологічні  тренінги; вчителі  школи  брали  активну  участь  в  методичній  роботі  району..

  Вчителями школи під керівництвом заступника директора школи з навчально – виховної роботи Дейдей Т.М. були підготовлені матеріал на конкурс «Передовий досвід освітян району» «Використання інноваційних технологій на уроках».

Здоров'я учня розглядається через взаємодіючі та взаємозалежні складові – фізичне, психічне, духовне здоров'я особистості. У школі  проведена робота зі створення здоров'я збережувального середовища.

В умовах оновлення вітчизняної освіти важливе значення має експериментальна педагогічна діяльність, яка дозволяє перевірити нові ідеї, підходи, технології шкільної освіти і забезпечити, таким чином, інноваційний розвиток освітньої сфери. Особливу роль при цьому відіграють розуміння змісту педагогічного експерименту, його організаційних засад та умов, у яких відбувається педагогічне дослідження. Результатом педагогічного експерименту є нове знання, що включає виділення факторів, які впливають на позитивні зміни в навчально – виховному  процесі школи. Колектив нашої школи теж працює на оновлення освіти та оптимізацію – ми вже 4 роки приймаємо участь в обласному експерименті з медіа культури;: Вчитель Л.К. Коновалова викладає предмет медіаосвіти, підготувала авторський конспект уроку, який був надрукований в посібнику розробки уроків ДОІППО, елементи медіаосвіти широко використовують вчителі школи на уроках та в позаурочний час, члени шкільного самоврядування на чолі з педагогом організатором Зубко М.В. використовують мультимедіа при підготовці шкільної преси.

За ініціативи Громадської спілки «Єдиний простір» учні нашої школи разом з Зубко М.В. взяли участь в проекті «Успішний я» та були нагороджені грамотами та подарунками за перемогу в проекті. Додатково було оголошено про участь у благодійному проекті «Діти - дітям» у якому наша школа стала єдиним призером, колектив учнів нагородили сертифікатом в 7000грн. Учні приймали участь в соціальних проектах, фотоконкурсах, за що були вілзначені грамотами.

Здоров'я збережувальне середовище неможливе без впровадження інноваційних технологій. У школі через систему позакласної та позаурочної роботи впроваджується інноваційно-профілактичні програми та проектування навчально – виховного процесу в комп’ютерному  комплексі «Універсал», де  простежується соціометрична матриця, соціально – комунікативний розвиток учнів, ціннісні пріоритети, дефекти особистісного розвитку та життєву активність учнів, що сприяє в роботі класного керівника  з учнями класу.

Важливим  чинником  у  збереженні  здоров’я  учнів  є  питання  організації  харчування.  У  школі  працює  їдальня. Протягом  року  за  рахунок  бюджету  харчувалось  150  учнів  1-4  класів  34 учні пільгової  категорії,  та 146  учнів  5-11класів  за  батьківські  кошти. Здійснюється система підходу в харчуванні виходячи з потреб кожної дитини в залежності від її здоров’я та призначень лікарів.

 

    На базі навчального закладу вже багато років влітку організовано пришкільний табір, який вдало очолює Колєснік  Р.В. з колективом вчителів. Діти та батьки вдячні Вам за вашу плідну роботу.

 Невід’ємною  частиною  навчального  процесу  є  організація  виховної  роботи.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

 • національно-громадянське виховання;

 

 • національно-патріотичне виховання;
 • морально-правове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • творчий розвиток особистості;
 • родинно-сімейне виховання;

 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в школі  в 2015-2016 навчальному році  працювало 6 класоводів 1-4 класів, 6 класних керівників 5-11 класів,Карначова Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально – виховної роботи, яка в зв’язку з відсутністю заступника  директора з виховної роботи, внесла великий вклад у виховну роботу школи,  1 педагог-організатор, практичний психолог, соціальний педагог..

Національно-патріотичне  виховання у  навчальному закладі реалізовувалося через проведення заходів з патріотичного виховання: допомога бійцям АТО, волонтерська робота, допомога дітям – переселенцям, відзначення дня перемоги над нацизмом у Європі; таких заходів, як Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України, години спілкування та виховні години, тренінги, бесіди, диспути, спортивні змагання.

У рамках екологічного виховання  відбулися трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території,  місячники з благоустрою, Дні довкілля, на яких учні нашої школи прийняли активну  участь.

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Веселі старти». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні  минулого навчального року. Також традиційно проводилися різні шкільні та міські змагання

      Протягом  навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби захисту дітей, районного лікаря нарколога, який провів бесіду про шкідливість вживання алкогольних та наркотичних речовин.

      Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня  правової освіти у жовтні 2015 року,  Всеукраїнського тижня права у грудні 2015 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків «Права очима дітей», батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин.

    Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

     З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 1-11 класах велися щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються  а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі та їх батьки, викликаються  на бесіди до адміністрації школи, на засідання ради профілактики.

    Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками. В школі працює ПКП (профілактико-корекційний пункт), в якому надаються консультації батькам з питань виховання, навчання, профілактики правопорушень, згідно річного плану проводяться засідання ради профілактики. Соціальна служба школи співпрацює з управлінням – службою у справах дітей Самарської районної ради у м. Дніпропетровську

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

-свято Першого дзвоника,

-День Учителя,

- Свято осені (1-4 класи),

-«Міс Осінь 2015 року» (5-11 класи),

-ярмарка «Осінні дари»,

-спортивні змагання до Дня збройних сил України ,

-День Святого Миколая,

-Новорічні вистави (1-4 класи), Новорічний КВК (5-11 класи),

- спортивні змагання до Дня Захисника Вітчизни (8-11 класи),

- Святковий концерт «8 березня»,

-Свято Останнього дзвоника.

Крім цього протягом року учні  взяли участь у наступних конкурсах:

 1. Конкурс-рейд “Увага! Діти на дорозі!”;
 2. Птах року – 2015 року,
 3. Космічні фанта
 4. «МИ проти СНІДу»
 5. Новорічний подарунок
 6. Моя родина
 7. Перемога у ВВВ
 8. Наш пошук і творчість тобі, Україно
 9. Знай і люби свій край
 10.  

конкурс на кращу Новорічну газету та листівку;

конкурс-акція “100 добрих справ ”,

Дружать діти на планеті

Охорона праці очима дітей

Великоднє диво.

Учні НВК №70 беруть активну участь у районних фестивалях ДЮП,, «Молодь за здоровий спосіб життя», конкурсі екологічних бригад. В цьому році команда ДЮП зайняла ІІ місце.

Організація дитячого самоврядування в  у 2015-2016 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

   У 2015-2016 навчальному році проводилося впровадження рейтингової системи оцінювання участі класів у навчально-виховному процесі.  

   Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення  благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям та сім’ям, які опинилися у скрутному становищі. Також  школа брала участь у  благодійних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  та акції «Серце до серця».  Лідерами шкільного самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині іграшку».

Важливим  чинником  у  збереженні  здоров’я  учнів  є  питання  організації  харчування.  У  школі  працює  їдальня. Протягом  року  за  рахунок  бюджету  харчувалось  150  учнів  1-4  класів  34 учні пільгової  категорії,  та 146  учнів  5-11класів  за  батьківські  кошти.

 На  базі навчального закладу  працює  історичний музей,  у  якому  зберігається  інформація  про  історію  нашого  краю,  проведено   роботу  по  оновленню  експозиції  про  жителів  жил масиву Північного,  які  захищали  Батьківщину  у  роки  ВВВ.

        Тісно  співпрацює   адміністрація  школи,  вчителі  з  батьками,  батьківським  комітетом. Це  співпраця  за  різними  напрямами  роботи:  матеріально-технічне  забезпечення,  виховання  та  навчання  дітей,  організація  дозвілля. Вважаю,  що  саме  порозуміння  та  взаємопідтримка  між  педагогічним  та  батьківським  колективами  є  запорукою  успішної  організації   навчально-виховного  процесу.

Однією  зі  складових  навчального  процесу  є  зміцнення  матеріально-технічної  бази  школи.

За  допомогою  батьківської громадськості

 Придбано

Ростові меблі для початкових класів     -     9990 грн

Класна  дошка                                           -   895 грн

Водонагрівач “ASTON “                           -    1238грн            

 телевізор     «PANASONIK»                              -1999 грн         -

Телевізор    «LG»                                             -  2499 грн

 За депутатські кошти придбано:

30 стільців -                                    6930 грн;

15 столів -                                         7365 грн.;

16 столів -                                         9120 грн;

32 стільця -                                         8064грн;

Штучна трава ( 70 кв.м) -                  24146 грн;

Вікна металопластикові 28 штук -    170604 грн – загальна сума, з них:

(Початкова школа -  9 штук –           34950 грн;

Кабінет №3  -            3 штуки –          20421 грн;

Кабінет №4 -              3 штуки -           19974грн;

Дошкільне відділення – 13 штук -      95259грн.)

За бюджетні кошти :

.Капітальний ремонт частини даху -     200000 грн;

Поточний ремонт стелі спорт. Зали -    79878 грн;

 Поточний ремонт відкосів                -     2123грн. 90коп.;

Придбання :

Медичні препарати та обладнання -  10420грн. 39коп.;

Канцелярські товари -                          2483грн. 16 коп.;

Дезинфікувальні засоби -                     2175 грн;

Мультимедійний комплект -                33200грн;

Стіл для роботи з борошном -  2 шт.-   4956грн;

Дошка шкільна          -                2 шт.-   3120грн;

Стелаж для сушки посуду   -                   2499грн.

Фінансовий

звіт за І півріччя 2016 р.

 по НВК № 70

 

 

Телевізор “Filips – 4200”

1 шт.

4899 грн.

 

Пакети для сміття

2 уп.

21 грн. 90 коп.

 

Серветки

36 уп.

133 грн. 20 коп.

 

Засіб мийний пральний

450 грн.

44 грн. 70 коп.

 

Засіб мийний чистящий

6 шт.

61 грн. 20 коп.

 

Лампи енергозбережувальні

5 шт.

160 грн. 00 коп.

 

Лампи розжарювальні

8 шт.

53 грн. 60 коп.

 

Мило туалетне

25 шт.

32 грн. 30 коп.

 

Мило господарське

28 шт.

34 грн. 80 коп.

 1.  

Шланг поливочний

1 шт.

386 грн.

 1.  

Жалюзі на вікна

2 шт.

1974 грн.

 1.  

 Крани

3 шт.

1230 грн.

 

 

Звіт керівника КЗО « НВК №70» ДМР

за 2017-2018 навчальний рік

 

Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму, демократизму незалежно від політичних, громадських і релігійних організацій, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації. КЗО «НВК № 70» є навчально-виховним закладом, що здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує дошкільну, початкову та базову загальну середню освіту.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», чинним законодавством та Статутом навчального закладу. У Статуті визначена мета і завдання діяльності школи, порядок формування та повноваження органів управління навчально-виховним процесом, порядок укомплектування працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-виховного процесу, питання фінансово-господарської діяльності. В навчальному закладі розроблені та затверджені у відповідності до наказу Міносвіти і науки України правила внутрішнього розпорядку. Вони складені та відповідають умовам роботи НВК і чинному трудовому законодавству. Колектив НВК планує свою роботу системно, колегіально, у відповідності зі Статутом. В навчальному закладі існує система планування, яка охоплює всі напрямки роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складено на основі типових навчальних планів.

Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частинами навчального плану.

Мета планування роботи НВК – створення максимальних умов для розумового, фізичного та морального розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської активності.Згідно вимог Міністерства освіти і науки України з питань планування в навчальному закладі складено Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу. Річний план роботи НВК на 2017-2018 навчальний рік складено на основі діагностики, ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий період, рівня знань вихованців школи, з урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази, враховуючи побажання вчителів, батьків та учнів. Наказами по НВК проведена раціональна розстановка кадрів та розподіл обов’язків між адміністрацією. Управлінські рішення, накази та розпорядження органів міської влади реєструються в книзі вхідної документації. Після опрацювання директором розподіляються на різні рівні: заступнику, вчителям, батькам. Збір оперативної інформації за напрямками роботи та основними питаннями функціонування проводиться адміністрацією НВК. Інформація аналізується і своєчасно здійснюються кваліфікаційні дії по попередженню та швидкій ліквідації недоліків.

В педагогічному колективі школи працюють - 22 вчителя, 5 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог. З них:

4 – «вчитель–методист», «вихователь-методист» (Дейдей Т.М., Єрмак О.А., Наказіна Н.І., Мухіна О.Б.);

9 – «старший вчитель» (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В.);

13 – вища категорія (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В., Єрмак О.А., Дейдей Т.М., Карначова І.В., Зубко М.В.);

1 – перша категорія (Шевченко Я.В.);

5 – друга категорія (Мєльнікова Т.В., Ніколенко В.С., Дуванська М.А., Власова Л.К., Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С.);

4 – категорія «спеціаліст» ( Шляхова А.А., Багатикова Т.О., Іванов М.М.);

2 вихователі мають вищу спеціальну освіту (Васюкова Ю.С., Кушпіт В.С.);

3 вихователі мають середню спеціальну освіту (Хаймік О.В., Білохатнюк М.К, Кошак Р.С.).

Навчальний заклад укомплектований на 88 %. Вакансія: вчитель інформатики, вихователь групи продовженого дня, 2 вихователі.

На кінець навчального року в школі навчалося 314 учнів, мережа – 12 класів, що в середньому становить 25 учнів.  На наступний навчальний рік, враховуючи запити батьків, заплановано відкриття 2-х перших класів  з російською та українською мовою навчання. 

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

Курсову перепідготовку пройшли: , Товстолєс Л.В., Одарич Н.Г., Карначова І.В.

Результати атестації:

·                   Підтверджено звання та категорію: Наказіна Н.І., Колесник Р.В., Одарич Н.Г.

·                   Підвищено категорію: Васюкова Ю.С., 

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення установлених психолого-педагогічних цінностей. З метою достатньо ефективного вирішення завдань навчання виховання, впровадження новітніх технологій в розвиток освіти в 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив брав активну участь в проектній, дослідно-експериментальній діяльності, в конкурсах різних рівнів. Організовувались практичні семінари, психологічні тренінги; вчителі та вихователі навчального закладу брали активну участь в методичній роботі міста.

Протягом навчального року велика увага приділялась моніторинговим дослідженням, які проводились з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та визначенням динаміки змін, як відбулися у системі освіти навчального закладу щодо забезпечення наступності викладання предметів в 5 класі.

Виходячи з дослідження, отримано загальні показники успішності учнів:

10 % - високий рівень,

40 % - достатній рівень,

44 % - середній рівень,

6 % - низький рівень.

Адміністрацією школи рекомендовано запланувати на 2018-2019 н. р. систему методичних заходів, спрямованих на виконання завдань підвищення якості освіти учнів. Вчителям-предметникам проаналізувати результати моніторингового дослідження та провести роботу з учнями, що потребують уваги в підвищенні якості освіти.

З метою висвітлення дійсного рівня знань учнів в школі регулярно проводяться контрольні роботи, зрізи, тести по результатах півріччя та року. Аналізуючи результати контрольних робіт, адміністрація НВК спланувала контроль за станом викладання вчителями навчальних предметів, надання методичної допомоги молодим спеціалістам у 2018-2019 н. р.

Контроль за станом викладання ведеться як адмінстрацією, так і керівниками шкільних методичних об’єднань. Практикується в школі взаємовідвідування уроків вчителями, в ході яких збільшується питома вага самоаналізу, прагнення самовдосконалення.

Згідно річного плану з 22 травня по 31 травня 2018 року адміністрацією навчального закладу було здійснено перевірку виконання навчальних програм за 2017–2018 н. р. В результаті перевірки установлено, що вчителі початкових класів та вчителі-предметники програму виконали згідно державних стандартів та навчального плану, але виявлено в роботі наступні недоліки:

·                   Вчителям початкових класів Шевченко Я.В., Колесник Р.В., Дуванській М.А., Власовій Л.К, приділяти належну увагу розвитку мовлення на уроках українського мови та літератури.

·                   Всім вчителям не допускати помилок та виправлень при записах в журналах.

Навчальні знання учні отримують не тільки під час уроків. Серед досягнень минулого навчального року потрібно виділити перемоги учнів в олімпіадах:

·                   Обласний конкурс «Літературний всесвіт»:

І місце – учениця 11 класу Пилипенко Валерія  (вчитель Наказіна Н.І.);

·                   Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Міський конкурс творів-есе з екології:

ІІ місце – учениця 9 класу Лелеко Анна (вчитель Товсолєс Л.В,).

·                   Російська мова:

ІІІ місце - учениця 11 класу Шестак Валерія (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Математика:

ІІ місце - учень 7 класу Козак Валентин (вчитель Гайдар Т.В.).

·                   Фізика:

ІІ місце – учениця 8 класу Онофрійчук Діана;

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Кобильська І.Г.).

·                   Біологія:

І місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІ місце – учениця 8 класу Іванова Поліна;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Хімія:

ІІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина  (вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Трудове навчання:

Учениця 11 класу Шестак Валерія є переможцем обласного конкурсу «Знай і люби свій рідний край» та міських конкурсів «І на тім рушничкові» і «Музей  АТО:  мої враження та відчуття»  (вчитель трудового навчання Шестак Г.А.).

·                   Музичне мистецтво:

Переможці міського конкурсу- хор «Пустуни» та ансамбль «Ноктюрн» (вчитель Коновалова Л.К.)

Слід відмітити роботу вчителів-предметників, учні яких стали переможцями олімпіад та конкурсів. Але потрібно звернути увагу на необхідність підвищення рівня підготовки до такого виду діяльності як з боку учнів, так і з боку учителів, працювати творчо та в системі, заохочуючи до навчання учнів на протязі всіх років навчання в школі, щоб не бути антирейтинговим закладом, бо результати ЗНО показали невтішні результати по даних центру зовнішнього незалежного  -  оцінювання в НВК №70 - з української мови та літератури – 18,7% (вчитель Єрмак О.А.), з історії – 11,06% (вчитель Вицина Л.Г.)  учні мають низькі бали.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний, патріотичний та фізичний розвиток. Кожна дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій зірочці – головне завдання педагога.

У нашій школі в роботі з учнями практикується системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають залучити дітей до неперервного самовдосконалення, через збільшення операційного поля учнів, а саме:

·                                           гуртки;

·                                           інтелектуальні ігри;

·                                           предметні олімпіади;

·                                           наукові роботи в МАН;

·                                           дослідницька робота;

·                                           конкурси;

·                                           виховні години;

·                                           нестандартні уроки;

·                                           предметні тижні;

·                                           факультативи;

·                                           спецкурси;

·                                           екскурсії;

На базі школи працює 6 гуртків, які сприяють різносторонньому розвитку учнів:

-                     інтелектуальному – гуртки «Зелена лампа», «Архімед»;

-                     фізичному – спортивний та туристичний гуртки;

-                     музичному та культурному – вокальний ансамбль “Пустуни”;

-                     творчому – гурток «Умілі ручки».

У минулому навчальному році дуже результативною була робота спортивного напрямку: на рахунку учнів та керівника Ніколенка В.С. багато перемог у конкурсах районного та міського рівня.

Крім того Ніколенко В.С. є керівником рою «Новобогородицька варта», який діє на базі штабу національно- патріотичного виховання в рамках гри «Сокіл («Джура»)». У змаганнях, які проходили в декілька етапів, наша школа посіла 28 місце з 98 команд міста та 2 місце серед шкіл Самарського району. 

Невід′ємною частиною виховного процесу та розвитку учнів є проведення різноманітних виховних та позакласних заходів.

Так протягом року проводились:

-        тематичні класні години, присвячені всебічному розвитку дітей та спрямовані на інформування учнів про історію рідної країни, про екологічні проблеми, про подвиги наших захисників, що воюють на сході України, про здоровий спосіб життя тощо;

-                тематичні та предметні тижні (тиждень грошей, тиждень здорового способу життя, тиждень безпеки тощо);

-                заходи до Днів Шевченка, Дня довкілля, Дня птахів, Дня землі тощо;

-                позакласні заходи (конкурс театралізованих інсценівок за творами українських письменників, предметні вікторини, конкурс української пісні, конкурс читців);

-                різноманітні пізнавальні екскурсії та культмасові походи (екскурсія до аеропорту, до етноцентру сел. Галушківка, до музеїв, театрів, кінотеатрів, парків тощо).

Слід також звернути увагу на активну участь наших учнів у районних та міських конкурсах («Молодь обирає здоров’я», ДЮП, «Зоряне коло», «Junior Media Dnepr», «І на тім рушникові…», «Знай і люби свій рідний край» тощо) під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В., учителя музичного мистецтва Коновалової Л.К., учителя трудового навчання  Шестак Г.А.

Дуже важливою для розвитку повноцінної особистості є профорієнтаційний напрямок роботи. У зв′язку з цим учні відвідували професійні та вищі навчальні заклади, де мали змогу ознайомитись зі специфікою навчання та особливостями майбутніх професій. В навчальному закладі діє учнівське самоврядування «Шкільний парламент». Під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В. члени самоврядування проводять волонтерську роботу щодо допомоги учасникам АТО, дітям-сиротам, людям похилого віку. Парламент є укладачем шкільної газети «Шкільний вісник».

Спільно з соціально-психологічною службою району в НВК проводяться зустрічі працівників соціальних служб, педагогів з учнями, на яких  обговорюються основні аспекти Конвенції прав дитини, Конвенції про права людини, основні напрямки роботи класного керівника. Диспути, дискусії, круглі столи, творчі звіти класних керівників - це неповний перелік основних форм роботи, які використовуються при проведенні методичних об’єднань класних керівників. В рамках методичного об’єднання керівниками приділяється увага роботі з молодими спеціалістами.

З метою поліпшення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх в НВК проводяться декади та місячники правових знань. 

Протягом року разом з класними керівниками соціальним педагогом Шляховою А.А. проведено соціометричні дослідження в 1-11 класах, складання соціальних паспортів 1-11-х класів, сформовано бази даних соціально-незахищених категорій. За результатами проведеної роботи у закладі НВК № 70 виявлено:

-         дітей сиріт – 3,

-         дітей, позбавлених батьківського піклування – 8,

-         дітей, які знаходяться в будинку сімейного типу – 0,

-         дітей з малозабезпечених сімей – 7,

-         дітей з багатодітних сімей – 34,

-         дітей – з інвалідністю – 7,

-         дітей талановитих та обдарованих – 28,

-         дітей що виховуються у сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах – 5,

-         дітей, які потребують особливої педагогічної уваги – 12,

-         дітей, які палять – 5,

-         дітей-переселенців зі східних областей та Криму – 12,

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 5.

У навчальному закладі заведені картки соціально незахищених категорій дітей, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, які їх замінюють, місце їх роботи, житлово-побутові умови, зайнятість дитини позанавчальною діяльністю. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали, надані класними керівниками.

Протягом 2017–2018 н. р. рішенням Ради профілактики 3 учнів було поставлено на внутрішньошкільний облік, 2 учні знято з обліку. На сьгоднішній день на внутрішньошкільному обліку знаходиться 8 дітей. З боку соціального педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Було направлено Начальнику управління служби у справах дітей Самарської районної Дніпровської міської ради Мушинській О.М. Клопотання про притягнення Голуб О.О. та Солодовник А.А. до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, за ухиляння від виконання батьківських обов’язків.

Протягом року велася:

- співпраця з відділом освіти Самарської районної у м. Дніпрі ради;

- відвідування учнів в дома та складання актів обстеження;

- співпраця з управлінням служби у справах дітей;

- співпраця з співробітниками кримінальної міліції у правах дітей Самарського РВ ДМУ.

Практичним психологом Мінюковою С.В. проводилися діагностичні обстеження відповідно до системи діагностичних мінімумів, рекомендованих Дніпропетровським обласним методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

Предметом психодіагностики були індивідуально-вікові особливості дітей, причини порушень і відхилень у їх психічному розвитку, а також виявлення умов, що перешкоджають повноцінному розвитку і становленню особистості дитини.

В 2017-2018 навчальному році навчально-виховний комплекс продовжує працювати за програмою О.В.Киричука «Універсал». Ця програма передбачає введення в практику комп’ютерного діагностичного-проектуючого комплексу, що є невід’ємною частиною навчально-виховної системи.

Основними результатами після обробці діагностичної інформації в програмі є систематизовані таблиці, діаграми, матриці, графіки, характеристики на учнів. На основі отриманого комплексного аналізу рівня розвитку особистості учня, визначаються основні проблеми та потенційні можливості, як конкретного учня, так і окремих груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.

         Ці дані допомогають в складних ситуаціях зрозуміти причини проблем учнівських колективів і дітей групи ризику і намітити шляхи вирішення проблем. За результатами діагностичного обстеження була виділена група дітей з емоційними труднощами, група дітей у яких рівень розвитку пізнавальних функцій не зовсім відповідає віковим.

Із цими дітьми проводилася корекційно розвиваючі заняття за програмами, рекомендованими МОН України 09.02.2017 р.

Система внутрішнього контролю охоплює всі сторони діяльності школи.

Річне планування контролю та керівництва конкретне: з визначенням мети, виду контролю, об’єкту, методу, форми підведення підсумків, терміну виконання.

За поточний навчальний рік адміністрацією контролювались і вивчались питання: харчування дітей; забезпечення підручниками; питання охорони життя і здоров’я учнів.  Результати вивчених питань доводяться до відома педагогічного колективу та обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад чи предметних методичних об’єднань, шляхом співбесід.

Харчування здійснюється в шкільній їдальні.  Гарячим харчування в школі охоплені 224 учня ( 75 % ) 1-11 класів з них:

- безкоштовним одноразовим 142 учня 1-4 класів ( 100 %);

- учнів пільгових категорій нараховується: дітей з малозабезпечених родин – 7 ( 3 % ), дітей учасників АТО - 5 ( 2 % ), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 (4 %),  дітей-чорнобильців - 0,  інших пільгових категорії - 0;

Всі батьки учнів, які харчувалися за рахунок бюджетних асигнувань подали відповідні підтверджуючі документи згідно з нормативними документами для звільнення їх від оплати за харчування.

Адміністрація НВК постійно сприяє забезпеченню умов поліпшення організації та якості харчування, позитивно вирішує проблеми в цьому напрямку. Якісно забезпечується питний режим в закладі.

Велика увага приділяється роботі з охорони праці, навчанню працівників та учнів безпечним умовам праці та навчання. Всі працівники НВК пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці у відповідності до вимог ст. 20 Закону України “Про охорону праці”.

Адміністрацією закладу розроблені та затверджені посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки для всіх працівників. 

Відповідно до Положення про види і періодичність забезпечується своєчасне проведення інструктажів з техніки безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.

В НВК складено план роботи з охорони праці, розроблено комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учасників навчально-виховного процесу, запобігання травматизму. Для учнів школи розроблені тексти бесід з безпеки життєдіяльності та інструкції з техніки безпеки при проведенні позакласних заходів. Систематично видаються накази з питань охорони праці. Проводяться Тижні пожежної безпеки, Тижні з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, проводиться вивчення правил дорожнього руху, проводяться заходи щодо цивільного захисту населення.

Питанням зміцнення навчально-матеріальної та модернізації матеріально-технічної бази НВК адміністрація приділяє велике значення. 

За бюджетні кошти було виконано наступні роботи:

-                     поточний ремонт та встановлення метолопластикових вікон  в дошкілному відділенні, початковій та старшій школі 17 вікон з повним оновленням укосів на суму 143703, 50 грн;

Придбано за бюджетні кошти:

-                     столи компютерні в компютерний клас 17 шт - 20842,00 грн;

-                     стіл компютерний збільшений 10 шт - 14650, 00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 7) - 24309,00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 2) - 13302,00грн;

-                     мультимедійний комплекс (моноблок, проектор, інтерактивна дошка) каб № 16 - 74880, 00 грн;

-                     столи заказні 2-х тумбові  3 шт. каб № 2,4,16  - 9690,00 грн

-                     клей медичний 5 шт по 0,25 г;

-                     засіб дезінфікуючий 4 шт по 1 л

-                     мило туалетне 100 шт по 70 г

Зусиллями педагогічного колективу, технічного персоналу, меценатів та батьків в школі протягом року були проведені:

-                     поточний ремонт класних та допоміжних приміщень;

-                     проведено частковий ремонт підлоги в коридорі до спортивної зали;

-                     покращений поточний ремонт окремих навчальних приміщень;

-                     роботи з обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів;

-                     відремонтовано, пофарбовано цементний борт квітника – дошкільне відділення;

-                     відремонтовано, пофарбовано цоколь підвального приміщення у дошкільному відділенні;

-                     проведено щорічну чистку каналізації;

-                     висаджено 70 квітів, 2 дерева, 4 кущі;

-                     проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

-                     відремонтовано ігрові песочниці на дитячих майданчиках;

-                     відремонтовано ігрові споруди на майданчику початкової школи;

-                     замінено зміщувачі по групах;

-                     замінено терморегулатор у водонагрівачі групи№ 3;

-                     відремонтовано холодильник добового запасу продуктів на харчоблоці в дошкільному відділенні;

-                     оновлено розмітку ПДР на асфальті .

 

За батьківські кошти:

-                   щит пожежний, лопата, багор, сокира, відро пожежне конусне, кошма  2 шт - 25624 грн

-                   ворота для гри в футбол 2 шт 1500 грн

-                   жалюзі на вікна каб № 22 - 2970 грн

-                   комплекс гральний "Кондитерська" - 662 грн

-                   кухня дитяча "Машенька" - 1008 грн

-                   стенд-полка "Метелик" -364 грн

-                   стенд-коробка для дитячих робіт 2 шт 574 грн

-                   гардини 2 шт - 900 грн

-                   дошка 900х600 (магнітно-крейдова, магнітно-маркерна) 2шт - 980 грн

-                   ящик пожежний для піску 720 грн

-                   раструби для вогнегасників 10 шт - 300 грн

-                   канцтовари

-                   сантехнічні комплектуючі

Разом: 49375,08 грн.

Тому, сьогодні необхідно скласти  належну подяку всім вчителям, обслуговуючому персоналу, батькам, які взяли активну участь у зміцненні матеріальної бази школи. 

Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення працівників НВК (індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться журнал обліку робочого часу, контролюється ведення табелю обліку відпрацьованого робочого часу працівниками школи.

Постійно проводяться батьківські збори, збори трудового колективу, ради НВК, педагогічної ради, наради при директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань, нарад, відповідно до них складаються накази. Постійно ведеться аналіз звернень громадян та вживаються відповідні заходи.

         Головним у підвищенні ефективності роботи педагогічного колективу на демократичних засадах я бачу створення необхідних умов для ініціативи й творчості вчителя, підвищення його професіоналізму. З метою створення демократичних умов роботи закладу, адміністрація, організовуючи діяльність педагогічного колективу, враховує реальні кадрові та матеріальні можливості і дотримується таких положень:

-  забезпечення соціальної справедливості при розподілі навчального навантаження і доручень;

-  в управлінських рішеннях закладається програма діяльності, спрямована на досягнення поставленої і прийнятої колективної мети;

-  рішення приймається на основі педагогічного аналізу досягнутого;

-  для підготовки і розроблення управлінського рішення широко залучаю колективну думку, створюю групи вчителів для вироблення конкретних проектів чи рішень.

Отже, поглиблення демократичних начал в організації внутрішкільного управління пожвавлює діяльність таких колегіальних органів управління, як педагогічна рада і рада НВК, в основу діяльності яких закладено принцип демократичних стосунків між керівниками школи, вчителями, учнями, їхніми батьками, представниками громадськості, їхньої творчої взаємодії під час вирішення різноманітних питань шкільного життя.

 

 

Директор НВК  № 70                                              Т.В.Гайдар

 
Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання