Звіт керівника закладу

     Звіт керівника КЗО « НВК №70» ДМР

за 2017-2018 навчальний рік

Діяльність навчального закладу будується на принципах гуманізму, демократизму незалежно від політичних, громадських і релігійних організацій, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвивального характеру навчання та його індивідуалізації. КЗО «НВК № 70» є навчально-виховним закладом, що здійснює загальноосвітню підготовку на рівні державних стандартів, забезпечує дошкільну, початкову та базову загальну середню освіту.

Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», чинним законодавством та Статутом навчального закладу. У Статуті визначена мета і завдання діяльності школи, порядок формування та повноваження органів управління навчально-виховним процесом, порядок укомплектування працівниками, обов’язки і відповідальність учасників навчально-виховного процесу, питання фінансово-господарської діяльності. В навчальному закладі розроблені та затверджені у відповідності до наказу Міносвіти і науки України правила внутрішнього розпорядку. Вони складені та відповідають умовам роботи НВК і чинному трудовому законодавству. Колектив НВК планує свою роботу системно, колегіально, у відповідності зі Статутом. В навчальному закладі існує система планування, яка охоплює всі напрямки роботи. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складено на основі типових навчальних планів.

Повноцінність базової загальної середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частинами навчального плану.

Мета планування роботи НВК – створення максимальних умов для розумового, фізичного та морального розвитку учнів, формування в них культурної, творчої, громадської активності.Згідно вимог Міністерства освіти і науки України з питань планування в навчальному закладі складено Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу. Річний план роботи НВК на 2017-2018 навчальний рік складено на основі діагностики, ґрунтовного аналізу роботи педагогічного колективу за минулий період, рівня знань вихованців школи, з урахуванням можливостей навчально-матеріальної бази, враховуючи побажання вчителів, батьків та учнів. Наказами по НВК проведена раціональна розстановка кадрів та розподіл обов’язків між адміністрацією. Управлінські рішення, накази та розпорядження органів міської влади реєструються в книзі вхідної документації. Після опрацювання директором розподіляються на різні рівні: заступнику, вчителям, батькам. Збір оперативної інформації за напрямками роботи та основними питаннями функціонування проводиться адміністрацією НВК. Інформація аналізується і своєчасно здійснюються кваліфікаційні дії по попередженню та швидкій ліквідації недоліків.

В педагогічному колективі школи працюють - 22 вчителя, 5 вихователів, музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог. З них:

4 – «вчитель–методист», «вихователь-методист» (Дейдей Т.М., Єрмак О.А., Наказіна Н.І., Мухіна О.Б.);

9 – «старший вчитель» (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В.);

13 – вища категорія (Коновалова Л.К., Гончар Т.І., Колесник Р.В., Кобильська І.Г., Ганзуленко О.В., Шестак Г.А., Одарич Н.Г., Гайдар Т.В., Товстолєс Л.В., Єрмак О.А., Дейдей Т.М., Карначова І.В., Зубко М.В.);

1 – перша категорія (Шевченко Я.В.);

5 – друга категорія (Мєльнікова Т.В., Ніколенко В.С., Дуванська М.А., Власова Л.К., Кушпіт В.С., Васюкова Ю.С.);

4 – категорія «спеціаліст» ( Шляхова А.А., Багатикова Т.О., Іванов М.М.);

2 вихователі мають вищу спеціальну освіту (Васюкова Ю.С., Кушпіт В.С.);

3 вихователі мають середню спеціальну освіту (Хаймік О.В., Білохатнюк М.К, Кошак Р.С.).

Навчальний заклад укомплектований на 88 %. Вакансія: вчитель інформатики, вихователь групи продовженого дня, 2 вихователі.

На кінець навчального року в школі навчалося 314 учнів, мережа – 12 класів, що в середньому становить 25 учнів.  На наступний навчальний рік, враховуючи запити батьків, заплановано відкриття 2-х перших класів  з російською та українською мовою навчання. 

Підвищення фахового рівня вчителів відбувається через проходження курсової перепідготовки та атестацію педагогічних кадрів.

Курсову перепідготовку пройшли: , Товстолєс Л.В., Одарич Н.Г., Карначова І.В.

Результати атестації:

·                   Підтверджено звання та категорію: Наказіна Н.І., Колесник Р.В., Одарич Н.Г.

·                   Підвищено категорію: Васюкова Ю.С., 

Сучасна освіта і особливо загальноосвітня школа, під впливом науково-технічного прогресу та інформаційного буму, вже тривалий час перебувають у стані неперервного організаційного реформування та переосмислення установлених психолого-педагогічних цінностей. З метою достатньо ефективного вирішення завдань навчання виховання, впровадження новітніх технологій в розвиток освіти в 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив брав активну участь в проектній, дослідно-експериментальній діяльності, в конкурсах різних рівнів. Організовувались практичні семінари, психологічні тренінги; вчителі та вихователі навчального закладу брали активну участь в методичній роботі міста.

Протягом навчального року велика увага приділялась моніторинговим дослідженням, які проводились з метою вивчення досягнутого рівня засвоєння змісту освіти, виявлення чинників, що впливають на її якість та визначенням динаміки змін, як відбулися у системі освіти навчального закладу щодо забезпечення наступності викладання предметів в 5 класі.

Виходячи з дослідження, отримано загальні показники успішності учнів:

10 % - високий рівень,

40 % - достатній рівень,

44 % - середній рівень,

6 % - низький рівень.

Адміністрацією школи рекомендовано запланувати на 2018-2019 н. р. систему методичних заходів, спрямованих на виконання завдань підвищення якості освіти учнів. Вчителям-предметникам проаналізувати результати моніторингового дослідження та провести роботу з учнями, що потребують уваги в підвищенні якості освіти.

З метою висвітлення дійсного рівня знань учнів в школі регулярно проводяться контрольні роботи, зрізи, тести по результатах півріччя та року. Аналізуючи результати контрольних робіт, адміністрація НВК спланувала контроль за станом викладання вчителями навчальних предметів, надання методичної допомоги молодим спеціалістам у 2018-2019 н. р.

Контроль за станом викладання ведеться як адмінстрацією, так і керівниками шкільних методичних об’єднань. Практикується в школі взаємовідвідування уроків вчителями, в ході яких збільшується питома вага самоаналізу, прагнення самовдосконалення.

Згідно річного плану з 22 травня по 31 травня 2018 року адміністрацією навчального закладу було здійснено перевірку виконання навчальних програм за 2017–2018 н. р. В результаті перевірки установлено, що вчителі початкових класів та вчителі-предметники програму виконали згідно державних стандартів та навчального плану, але виявлено в роботі наступні недоліки:

·                   Вчителям початкових класів Шевченко Я.В., Колесник Р.В., Дуванській М.А., Власовій Л.К, приділяти належну увагу розвитку мовлення на уроках українського мови та літератури.

·                   Всім вчителям не допускати помилок та виправлень при записах в журналах.

Навчальні знання учні отримують не тільки під час уроків. Серед досягнень минулого навчального року потрібно виділити перемоги учнів в олімпіадах:

·                   Обласний конкурс «Літературний всесвіт»:

І місце – учениця 11 класу Пилипенко Валерія  (вчитель Наказіна Н.І.);

·                   Конкурс знавців української мови ім. П. Яцика:

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Міський конкурс творів-есе з екології:

ІІ місце – учениця 9 класу Лелеко Анна (вчитель Товсолєс Л.В,).

·                   Російська мова:

ІІІ місце - учениця 11 класу Шестак Валерія (вчитель Дейдей Т.М.).

·                   Математика:

ІІ місце - учень 7 класу Козак Валентин (вчитель Гайдар Т.В.).

·                   Фізика:

ІІ місце – учениця 8 класу Онофрійчук Діана;

ІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Кобильська І.Г.).

·                   Біологія:

І місце – учениця 11 класу Донська Ірина;

ІІ місце – учениця 8 класу Іванова Поліна;

ІІІ місце – учень 9 класу Свистун Максим

(вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Хімія:

ІІІ місце – учениця 11 класу Донська Ірина  (вчитель Товстолєс Л.В.).

·                   Трудове навчання:

Учениця 11 класу Шестак Валерія є переможцем обласного конкурсу «Знай і люби свій рідний край» та міських конкурсів «І на тім рушничкові» і «Музей  АТО:  мої враження та відчуття»  (вчитель трудового навчання Шестак Г.А.).

·                   Музичне мистецтво:

Переможці міського конкурсу- хор «Пустуни» та ансамбль «Ноктюрн» (вчитель Коновалова Л.К.)

Слід відмітити роботу вчителів-предметників, учні яких стали переможцями олімпіад та конкурсів. Але потрібно звернути увагу на необхідність підвищення рівня підготовки до такого виду діяльності як з боку учнів, так і з боку учителів, працювати творчо та в системі, заохочуючи до навчання учнів на протязі всіх років навчання в школі, щоб не бути антирейтинговим закладом, бо результати ЗНО показали невтішні результати по даних центру зовнішнього незалежного  -  оцінювання в НВК №70 - з української мови та літератури – 18,7% (вчитель Єрмак О.А.), з історії – 11,06% (вчитель Вицина Л.Г.)  учні мають низькі бали.

Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи є турбота про обдаровану та талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний, патріотичний та фізичний розвиток. Кожна дитина – творча особистість, зірочка. І допомогти засяяти цій зірочці – головне завдання педагога.

У нашій школі в роботі з учнями практикується системне використання різних видів урочної та позаурочної діяльності, які допомагають залучити дітей до неперервного самовдосконалення, через збільшення операційного поля учнів, а саме:

·                                           гуртки;

·                                           інтелектуальні ігри;

·                                           предметні олімпіади;

·                                           наукові роботи в МАН;

·                                           дослідницька робота;

·                                           конкурси;

·                                           виховні години;

·                                           нестандартні уроки;

·                                           предметні тижні;

·                                           факультативи;

·                                           спецкурси;

·                                           екскурсії;

На базі школи працює 6 гуртків, які сприяють різносторонньому розвитку учнів:

-                     інтелектуальному – гуртки «Зелена лампа», «Архімед»;

-                     фізичному – спортивний та туристичний гуртки;

-                     музичному та культурному – вокальний ансамбль “Пустуни”;

-                     творчому – гурток «Умілі ручки».

У минулому навчальному році дуже результативною була робота спортивного напрямку: на рахунку учнів та керівника Ніколенка В.С. багато перемог у конкурсах районного та міського рівня.

Крім того Ніколенко В.С. є керівником рою «Новобогородицька варта», який діє на базі штабу національно- патріотичного виховання в рамках гри «Сокіл («Джура»)». У змаганнях, які проходили в декілька етапів, наша школа посіла 28 місце з 98 команд міста та 2 місце серед шкіл Самарського району. 

Невід′ємною частиною виховного процесу та розвитку учнів є проведення різноманітних виховних та позакласних заходів.

Так протягом року проводились:

-        тематичні класні години, присвячені всебічному розвитку дітей та спрямовані на інформування учнів про історію рідної країни, про екологічні проблеми, про подвиги наших захисників, що воюють на сході України, про здоровий спосіб життя тощо;

-                тематичні та предметні тижні (тиждень грошей, тиждень здорового способу життя, тиждень безпеки тощо);

-                заходи до Днів Шевченка, Дня довкілля, Дня птахів, Дня землі тощо;

-                позакласні заходи (конкурс театралізованих інсценівок за творами українських письменників, предметні вікторини, конкурс української пісні, конкурс читців);

-                різноманітні пізнавальні екскурсії та культмасові походи (екскурсія до аеропорту, до етноцентру сел. Галушківка, до музеїв, театрів, кінотеатрів, парків тощо).

Слід також звернути увагу на активну участь наших учнів у районних та міських конкурсах («Молодь обирає здоров’я», ДЮП, «Зоряне коло», «Junior Media Dnepr», «І на тім рушникові…», «Знай і люби свій рідний край» тощо) під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В., учителя музичного мистецтва Коновалової Л.К., учителя трудового навчання  Шестак Г.А.

Дуже важливою для розвитку повноцінної особистості є профорієнтаційний напрямок роботи. У зв′язку з цим учні відвідували професійні та вищі навчальні заклади, де мали змогу ознайомитись зі специфікою навчання та особливостями майбутніх професій. В навчальному закладі діє учнівське самоврядування «Шкільний парламент». Під керівництвом педагога-організатора Зубко М.В. члени самоврядування проводять волонтерську роботу щодо допомоги учасникам АТО, дітям-сиротам, людям похилого віку. Парламент є укладачем шкільної газети «Шкільний вісник».

Спільно з соціально-психологічною службою району в НВК проводяться зустрічі працівників соціальних служб, педагогів з учнями, на яких  обговорюються основні аспекти Конвенції прав дитини, Конвенції про права людини, основні напрямки роботи класного керівника. Диспути, дискусії, круглі столи, творчі звіти класних керівників - це неповний перелік основних форм роботи, які використовуються при проведенні методичних об’єднань класних керівників. В рамках методичного об’єднання керівниками приділяється увага роботі з молодими спеціалістами.

З метою поліпшення роботи щодо профілактики правопорушень та злочинів серед неповнолітніх в НВК проводяться декади та місячники правових знань. 

Протягом року разом з класними керівниками соціальним педагогом Шляховою А.А. проведено соціометричні дослідження в 1-11 класах, складання соціальних паспортів 1-11-х класів, сформовано бази даних соціально-незахищених категорій. За результатами проведеної роботи у закладі НВК № 70 виявлено:

-         дітей сиріт – 3,

-         дітей, позбавлених батьківського піклування – 8,

-         дітей, які знаходяться в будинку сімейного типу – 0,

-         дітей з малозабезпечених сімей – 7,

-         дітей з багатодітних сімей – 34,

-         дітей – з інвалідністю – 7,

-         дітей талановитих та обдарованих – 28,

-         дітей що виховуються у сім’ях, які знаходяться у складних життєвих обставинах – 5,

-         дітей, які потребують особливої педагогічної уваги – 12,

-         дітей, які палять – 5,

-         дітей-переселенців зі східних областей та Криму – 12,

-         діти, батьки яких є учасниками АТО – 5.

У навчальному закладі заведені картки соціально незахищених категорій дітей, в яких зафіксовані загальні відомості про дитину, батьків або осіб, які їх замінюють, місце їх роботи, житлово-побутові умови, зайнятість дитини позанавчальною діяльністю. Крім того, ведуться облікові справи дітей зазначеної категорії, в яких зібрані акти обстеження, індивідуальна робота з дитиною з боку класного керівника та соціального педагога, інформація щодо зайнятості, характеристики та інформаційні матеріали, надані класними керівниками.

Протягом 2017–2018 н. р. рішенням Ради профілактики 3 учнів було поставлено на внутрішньошкільний облік, 2 учні знято з обліку. На сьгоднішній день на внутрішньошкільному обліку знаходиться 8 дітей. З боку соціального педагога приділялась особлива увага щодо роботи з цими учнями. Було направлено Начальнику управління служби у справах дітей Самарської районної Дніпровської міської ради Мушинській О.М. Клопотання про притягнення Голуб О.О. та Солодовник А.А. до адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП, за ухиляння від виконання батьківських обов’язків.

Протягом року велася:

- співпраця з відділом освіти Самарської районної у м. Дніпрі ради;

- відвідування учнів в дома та складання актів обстеження;

- співпраця з управлінням служби у справах дітей;

- співпраця з співробітниками кримінальної міліції у правах дітей Самарського РВ ДМУ.

Практичним психологом Мінюковою С.В. проводилися діагностичні обстеження відповідно до системи діагностичних мінімумів, рекомендованих Дніпропетровським обласним методичним центром практичної психології і соціальної роботи.

Предметом психодіагностики були індивідуально-вікові особливості дітей, причини порушень і відхилень у їх психічному розвитку, а також виявлення умов, що перешкоджають повноцінному розвитку і становленню особистості дитини.

В 2017-2018 навчальному році навчально-виховний комплекс продовжує працювати за програмою О.В.Киричука «Універсал». Ця програма передбачає введення в практику комп’ютерного діагностичного-проектуючого комплексу, що є невід’ємною частиною навчально-виховної системи.

Основними результатами після обробці діагностичної інформації в програмі є систематизовані таблиці, діаграми, матриці, графіки, характеристики на учнів. На основі отриманого комплексного аналізу рівня розвитку особистості учня, визначаються основні проблеми та потенційні можливості, як конкретного учня, так і окремих груп учнів, класних колективів та всього навчального закладу.

         Ці дані допомогають в складних ситуаціях зрозуміти причини проблем учнівських колективів і дітей групи ризику і намітити шляхи вирішення проблем. За результатами діагностичного обстеження була виділена група дітей з емоційними труднощами, група дітей у яких рівень розвитку пізнавальних функцій не зовсім відповідає віковим.

Із цими дітьми проводилася корекційно розвиваючі заняття за програмами, рекомендованими МОН України 09.02.2017 р.

Система внутрішнього контролю охоплює всі сторони діяльності школи.

Річне планування контролю та керівництва конкретне: з визначенням мети, виду контролю, об’єкту, методу, форми підведення підсумків, терміну виконання.

За поточний навчальний рік адміністрацією контролювались і вивчались питання: харчування дітей; забезпечення підручниками; питання охорони життя і здоров’я учнів.  Результати вивчених питань доводяться до відома педагогічного колективу та обговорюються на нарадах при директорові, засіданнях педагогічних рад чи предметних методичних об’єднань, шляхом співбесід.

Харчування здійснюється в шкільній їдальні.  Гарячим харчування в школі охоплені 224 учня ( 75 % ) 1-11 класів з них:

- безкоштовним одноразовим 142 учня 1-4 класів ( 100 %);

- учнів пільгових категорій нараховується: дітей з малозабезпечених родин – 7 ( 3 % ), дітей учасників АТО - 5 ( 2 % ), дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 9 (4 %),  дітей-чорнобильців - 0,  інших пільгових категорії - 0;

Всі батьки учнів, які харчувалися за рахунок бюджетних асигнувань подали відповідні підтверджуючі документи згідно з нормативними документами для звільнення їх від оплати за харчування.

Адміністрація НВК постійно сприяє забезпеченню умов поліпшення організації та якості харчування, позитивно вирішує проблеми в цьому напрямку. Якісно забезпечується питний режим в закладі.

Велика увага приділяється роботі з охорони праці, навчанню працівників та учнів безпечним умовам праці та навчання. Всі працівники НВК пройшли навчання та атестацію з питань охорони праці у відповідності до вимог ст. 20 Закону України “Про охорону праці”.

Адміністрацією закладу розроблені та затверджені посадові інструкції, інструкції з техніки безпеки для всіх працівників. 

Відповідно до Положення про види і періодичність забезпечується своєчасне проведення інструктажів з техніки безпеки з вчителями, учнями та техперсоналом.

В НВК складено план роботи з охорони праці, розроблено комплексні заходи щодо поліпшення безпеки життя і діяльності учасників навчально-виховного процесу, запобігання травматизму. Для учнів школи розроблені тексти бесід з безпеки життєдіяльності та інструкції з техніки безпеки при проведенні позакласних заходів. Систематично видаються накази з питань охорони праці. Проводяться Тижні пожежної безпеки, Тижні з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, проводиться вивчення правил дорожнього руху, проводяться заходи щодо цивільного захисту населення.

Питанням зміцнення навчально-матеріальної та модернізації матеріально-технічної бази НВК адміністрація приділяє велике значення. 

За бюджетні кошти було виконано наступні роботи:

-                     поточний ремонт та встановлення метолопластикових вікон  в дошкілному відділенні, початковій та старшій школі 17 вікон з повним оновленням укосів на суму 143703, 50 грн;

Придбано за бюджетні кошти:

-                     столи компютерні в компютерний клас 17 шт - 20842,00 грн;

-                     стіл компютерний збільшений 10 шт - 14650, 00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 7) - 24309,00 грн;

-                     стінка меблева для педпосібників (каб № 2) - 13302,00грн;

-                     мультимедійний комплекс (моноблок, проектор, інтерактивна дошка) каб № 16 - 74880, 00 грн;

-                     столи заказні 2-х тумбові  3 шт. каб № 2,4,16  - 9690,00 грн

-                     клей медичний 5 шт по 0,25 г;

-                     засіб дезінфікуючий 4 шт по 1 л

-                     мило туалетне 100 шт по 70 г

Зусиллями педагогічного колективу, технічного персоналу, меценатів та батьків в школі протягом року були проведені:

-                     поточний ремонт класних та допоміжних приміщень;

-                     проведено частковий ремонт підлоги в коридорі до спортивної зали;

-                     покращений поточний ремонт окремих навчальних приміщень;

-                     роботи з обслуговування та ремонту персональних комп’ютерів;

-                     відремонтовано, пофарбовано цементний борт квітника – дошкільне відділення;

-                     відремонтовано, пофарбовано цоколь підвального приміщення у дошкільному відділенні;

-                     проведено щорічну чистку каналізації;

-                     висаджено 70 квітів, 2 дерева, 4 кущі;

-                     проведено щорічне випробування заземлення та опору ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

-                     відремонтовано ігрові песочниці на дитячих майданчиках;

-                     відремонтовано ігрові споруди на майданчику початкової школи;

-                     замінено зміщувачі по групах;

-                     замінено терморегулатор у водонагрівачі групи№ 3;

-                     відремонтовано холодильник добового запасу продуктів на харчоблоці в дошкільному відділенні;

-                     оновлено розмітку ПДР на асфальті .

 

За батьківські кошти:

-                   щит пожежний, лопата, багор, сокира, відро пожежне конусне, кошма  2 шт - 25624 грн

-                   ворота для гри в футбол 2 шт 1500 грн

-                   жалюзі на вікна каб № 22 - 2970 грн

-                   комплекс гральний "Кондитерська" - 662 грн

-                   кухня дитяча "Машенька" - 1008 грн

-                   стенд-полка "Метелик" -364 грн

-                   стенд-коробка для дитячих робіт 2 шт 574 грн

-                   гардини 2 шт - 900 грн

-                   дошка 900х600 (магнітно-крейдова, магнітно-маркерна) 2шт - 980 грн

-                   ящик пожежний для піску 720 грн

-                   раструби для вогнегасників 10 шт - 300 грн

-                   канцтовари

-                   сантехнічні комплектуючі

Разом: 49375,08 грн.

Тому, сьогодні необхідно скласти  належну подяку всім вчителям, обслуговуючому персоналу, батькам, які взяли активну участь у зміцненні матеріальної бази школи. 

Як керівник закладу, я постійно реагую на дисциплінарні порушення працівників НВК (індивідуальні бесіди, попередження, догани). Ведеться журнал обліку робочого часу, контролюється ведення табелю обліку відпрацьованого робочого часу працівниками школи.

Постійно проводяться батьківські збори, збори трудового колективу, ради НВК, педагогічної ради, наради при директорові. Всі пропозиції фіксуються у протоколах засідань, нарад, відповідно до них складаються накази. Постійно ведеться аналіз звернень громадян та вживаються відповідні заходи.

         Головним у підвищенні ефективності роботи педагогічного колективу на демократичних засадах я бачу створення необхідних умов для ініціативи й творчості вчителя, підвищення його професіоналізму. З метою створення демократичних умов роботи закладу, адміністрація, організовуючи діяльність педагогічного колективу, враховує реальні кадрові та матеріальні можливості і дотримується таких положень:

-  забезпечення соціальної справедливості при розподілі навчального навантаження і доручень;

-  в управлінських рішеннях закладається програма діяльності, спрямована на досягнення поставленої і прийнятої колективної мети;

-  рішення приймається на основі педагогічного аналізу досягнутого;

-  для підготовки і розроблення управлінського рішення широко залучаю колективну думку, створюю групи вчителів для вироблення конкретних проектів чи рішень.

Отже, поглиблення демократичних начал в організації внутрішкільного управління пожвавлює діяльність таких колегіальних органів управління, як педагогічна рада і рада НВК, в основу діяльності яких закладено принцип демократичних стосунків між керівниками школи, вчителями, учнями, їхніми батьками, представниками громадськості, їхньої творчої взаємодії під час вирішення різноманітних питань шкільного життя.

Директор НВК  № 70                                              Т.В.Гайдар

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія


----------------------------------------------------

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання